REGULAMIN GŁÓWNEGO SĄDU
KOLEŻEŃSKIEGO

                                                      §1
Sąd Koleżeński Oddziału zwany dalej Sądem składa się z 3 - 5 członków
wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału na okres 4 lat. Członkowie
Sądu pełnią powierzone funkcje honorowo.

                                                   §2
Członkowie Sądu; wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza.

                                                   §3
Sąd może na miejsca wakujące dokooptować do swego składu nowych
członków według kolejności uzyskanych głosów .przy wyborach Sądu
Koleżeńskiego Oddziału na Zgromadzeniu Oddziału. Liczba dokooptowanych
nie może przekroczyć jednej trzeciej członków pochodzących z wyboru.

                                                    §4
Sąd pracuje w oparciu o Regulamin opracowany i zatwierdzony przez Główny
Sąd Koleżeński.

                                                   §5
Do kompetencji Sądu należy:
1) rozpatrywanie i orzekanie w co najmniej 3 osobowym składzie w sprawach:
            a) nie przestrzegania przez członków Zarządu Koła postanowień statutu,
                regulaminów i uchwał władz Związku oraz działania na szkodę                            Związku,
            b) konfliktów między członkami w sprawach działalności statutowej
                Związku oraz współpracy wewnątrz organizacyjnej.

                                                   §6
Sąd może wymierzyć następujące kary organizacyjne:
- upomnienie,
- naganę,
- zawieszenie w prawach członka do jednego roku,
Ponadto Sąd może, wystąpić do Zarządu Oddziału z wnioskiem o wykluczenie
członka ze Związku.

                                                     §7'
Sprawy do Sądu 'kierowane są na .ręce Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

                                                     §8
1. Sąd orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym.
2. Posiedzenia Sądu są protokołowane, a protokół musi odzwierciedlać
     przebieg posiedzenia.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Sądu, którzy brali udział w
     posiedzeniu.
                                                      §9
Sąd rozpatruje sprawy na posiedzeniu jawnym przy współudziale stron lub ich
pełnomocników.

                                                     §10
1. Sąd wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie.
2. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów.
3. Członek zespołu, który został-przegłosowany może wnieść do protokołu
     zdanie odrębne.

                                                     §11
Orzeczenie powinno zawierać:
- nazwę sądu,
- datę i miejsce posiedzenia,
- imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe członków zespołu orzekającego,
- imię i nazwisko protokolanta,
- wymienienie stron postępowania;
- oznaczenie i przedmiotu sporu
- rozstrzygnięcie, .
- uzasadnienie,
- pouczenie o środkach odwoławczych.

                                                      §12
- Orzeczenie Sąd doręcza stronom postępowania listem poleconym, nie później
niż w terminie 30 dni od ogłoszenia orzeczenia.

                                                      §13
Od orzeczenia Sądu stronom przysługuje, w terminie zawitym
(nieprzekraczalnym) 7 dni, odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

                                                     §14
Sąd jest uprawniony do zawieszenia postępowania:
l ) jeżeli trwa inny spór od wyniku, którego zależeć może rozstrzygnięcie sporu;
2) jeżeli ujawnią się dodatkowe okoliczności lub czyny podlegające procedurze
    karnej lub dyscyplinarnej mogącej mieć wpływ na wynik sporu;
3) na wspólny wniosek stron — nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.
Postępowanie zawieszone może być wznowione z urzędu na wniosek
Przewodniczącego sądu.

                                                     §15
Sąd może umorzyć postępowanie, jeżeli rozstrzygnięcie sporu stało się zbędne
(np. ugoda, zgoda jednej ze stron).

                                                     §16
Prawomocne orzeczenie Sądu, Przewodniczący Sądu przekazuje właściwemu
organowi Związku Sybiraków w celu wykonania tego orzeczenia.

                                                      §17
Akta spraw zakończonych przechowywane są w siedzibie Oddziału Związku
Sybiraków.


Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Głównego Sądu Koleżeńskiego
Związku Sybiraków w dniu 10.08.2006 r. i obowiązuje od 1.09.2006 r.SEKRETARZ                                        PRZEWODNICZĄCY
Głównego Sądu Koleżeńskiego              Głównego Sadu Koleżeńskiego
Związku Sybiraków                               Związku Sybiraków

Władysław Bogdał                                  Jan Fenc