Z życia Związku... rok 1999
 WYSTAWA W CYTADELI PAWILON X - CZAS PRZYGOTOWAŃ

26 lutego odbyło się posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego, w którym uczestniczyli prezesi Zarządów Oddziałów, poświęcone wykonaniu zadań wyznaczonych przez III Zjazd Delegatów. Do zadań najważniejszych zaliczono nawiązanie współpracy pomiędzy miastami - Wrocławiem i Lwowem, podjęcie dialogu pomiędzy Polakami i Niemcami, którzy utracili swoje „małe ojczyzny" w wyniku postanowień jałtańskich, organizację międzynarodowego spotkania - Kongresu Polsko-Rosyjskiego Pojednania. Wydano odpowiednie materiały informacyjno-propagandowe, które udostępniono środkom masowej komunikacji.
Organizację Kongresu Polsko-Rosyjskiego Pojednania powierzono wiceprezesowi Zarządu Głównego posłowi Edwardowi Daszkiewiczowi we współpracy z posłem Czesławem Bieleckim, przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Zadanie dotyczące dialogu między Polakami-zesłańcami a Niemcami-wysiedleńcami powierzono wiceprezesowi Zarządu Głównego Juliuszowi M. Krawackiemu z Opola, a zadanie nawiązania współpracy Wrocław-Lwów wiceprezesowi Zarządu Głównego Tadeuszowi Kaklinowi.
Po wycofaniu z sądu pozwu Związku Sybiraków przeciwko skarbowi państwa o zaniechanie przez rząd RP obowiązku reprezentowania interesów obywateli na zewnątrz w sprawie o odszkodowania, Zarząd Główny podjął starania o uzyskanie specjalnej dotacji od państwa w formie przedpłaty i zaliczki na poczet kwot od Rosji. Spotkanie prezesa Ryszarda Reiffa z wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem, w czasie którego wicepremier zapoznał się z tym problemem, dało nadzieję na skromny ekwiwalent dla najbardziej potrzebujących. Jednocześnie rozpoczęto wielką akcję propagandową w związku ze staraniami rządu RP o odszkodowanie od Niemiec dla przymusowych robotników wywiezionych do Rzeszy. Do wszystkich mediów - prasy, radia i TV rozesłano materiały informacyjne, wystosowano apel o poparcie naszych starań i zainteresowanie tym tematem szerokiej opinii społecznej.
7 maja w Turawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Oddziałów Wojewódzkich. W trakcie dyskusji zgłoszono szereg interesujących wniosków do realizacji przez Zarząd Główny, Oddziały i Koła. Dotyczyły one wystąpienia Związku do Sejmu lub prezydenta Rzeczypospolitej o ustanowienie Krzyża Więźnia Sybiru lub Sybirackiego Krzyża Zasługi, opracowania regulaminu Rad Wojewódzkich oraz wniosku do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie zmiany przepisu dotyczącego terminu składania dokumentów do uzyskania uprawnień kombatanckich.
W 55. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino, w której uczestniczyli sybiracy - żołnierze armii generała Władysława Andersa, na Cmentarzu Żołnierzy Polskich odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne.
 W uroczystościach uczestniczyła delegacja rządowa z premierem Jerzym Buzkiem, Związek Sybiraków reprezentował Edward Duchnowski - sekretarz generalny.
11 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski spotkał się z Sybirakami pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie modlił się za tych rodaków, którzy zmarli na zesłaniu. Na to niezwykłe spotkanie przybyły delegacje ze wszystkich Oddziałów. 32 Oddziały wystawiły poczty sztandarowe. W spotkaniu z Ojcem Świętym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego z prezesem Ryszardem Reiffem i sekretarzem generalnym Edwardem Duchnowskim. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych - premier rządu Jerzy Buzek, marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, marszałek Sejmu Maciej Płażyński, wicemarszałek Sejmu poseł Jan Król i kapelan Wojska Polskiego ksiądz biskup Sławoj Leszek Głodź.
W Poznaniu 16 września odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Oddziałów. Głównym tematem posiedzenia była sprawa odszkodowań za mienie zabużańskie, dotychczas nie załatwione ponieważ dotąd nie została uchwalona przez Sejm ustawa o reprywatyzacji, której częścią jest regulacja należności za mienie zabużańskie. Powołana została komisja do spraw kontaktów z sejmową komisją przygotowującą ustawę reprywatyzacyjną, w której mają być uwzględnione sprawy odszkodowań. Przewodniczącym zespołu został wiceprezes poseł Edward Daszkiewicz. Na wniosek Józefa Bancewicza powołana została komisja do spraw ustanowienia Krzyża Sybirackiego. Przewodniczącym komisji został Ryszard Styczyński.
17 września, w Dniu Sybiraka uczestnicy sesji spotkali się na uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru wzniesionego wspólnie ze Stowarzyszeniem Katyń w Poznaniu.
W związku ze zmianami wynikającymi z nowego podziału administracyjngo kraju Oddział w Lesznie został podzielony na dwa - w Lesznie i Górze Śląskiej. Oddział w Suwałkach z siedzibą w Augustowie otrzymał nazwę Związku Sybiraków Oddział w Augustowie.
10 grudnia prymas Polski kardynał Józef Glemp przyjął na specjalnej audiencji przedstawicieli Związku Sybiraków. Okolicznościowe przemówienia wygłosili i życzenia składali prezes Związku Sybiraków Ryszard Reiff, kardynał Józef Glemp i kapelan Związku Sybiraków ksiądz Edmund Cisak.
Po audiencji odbyło się rozszerzone posiedzenie Zarządu Głównego. Uczestniczący w zebraniu przewodniczący szesnastu Rad Wojewódzkich przedstawili plany pracy na pierwsze półroczne 2000 roku.

Skocz do góry