Z życia Związku... rok 1998
 III KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW W JELENIEJ GÓRZE

25-26 kwietnia w Spalę odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów oddziałów wojewódzkich. Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie zwołania na 17-18 października 1998 roku III Krajowego Zjazdu Delegatów.
Naczelnym zadaniem, jakie od początku działalności postawił sobie Związek było wyegzekwowanie od Rosji odszkodowań dla Polaków, którzy w latach 1939-1956 świadczyli pod przymusem pracę na rzecz ZSRR. Wieloletnie dotychczasowe starania nie przyniosły pozytywnych rezultatów. 10 marca 1998 roku minister spraw zagranicznych poinformował władze Związku o przebiegu rozmów, jakie dotychczas prowadził rząd ze stroną rosyjską oraz o zamiarze powołania międzyresortowego zespołu do prowadzenia negocjacji z Rosją. Nie czekając na efekty działalności tego zespołu, Związek zaproponował udzielenie nam pożyczki, która byłaby zaliczką na poczet należności od rządu Rosji. Z pożyczki tej można by było osobom najstarszym wypłacać rekompensaty za niewolniczą pracę. Kwota udzielonej pożyczki byłaby potrącona przez rząd z sum odszkodowawczych otrzymanych od Rosji.
19 maja Zarząd Główny wystąpił do premiera Jerzego Buzka z propozycją zwołania na dzień 17 września 1999 roku polsko-rosyjskiego Kongresu Pamięci i Pojednania w 60. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na ziemie polskie. Celem kongresu byłoby wyjaśnienie wzajemnych uprzedzeń, niedomówień i pretensji związanych z wydarzeniami lat 1939-1956.
Zbrodni i nieprawości jakich doświadczyli w tych latach Polacy nie dopuścili się poszczególni obywatele Rosji. Winien był system totalitarny jaki ogarnął tę część świata, i który z równym okrucieństwem traktował obywateli własnych, jak i innych państw.
Kongres powinien wyjaśnić i odpowiednio zinterpretować te tragiczne fakty, potępić je i stworzyć takie bariery prawne i etyczne, by nigdy więcej nie mógł zaistnieć i funkcjonować podobny reżim.
11 maja Zarząd Główny zwrócił się do wiceministra spraw wewnętrznych i administracji o pomoc w uzyskaniu zgody na korzystanie przez Sybiraków z resortowej służby zdrowia - lecznictwa szpitalnego, otwartego i specjalistycznego. 4 czerwca minister Janusz Tomaszewski wyraził na to zgodę, a wiceminister Krzysztof Budnik wystosował do wszystkich placówek leczniczych Ministerstwa pismo informujące o obowiązku udzielania przez lekarzy porad wszystkim zgłaszającym się chorym.
l czerwca Zarząd Główny zwrócił się do premiera Jerzego Buzka z prośbą o objęcie honorowego patronatu nad budową pomnika Zesłańców Sybiru. 17 czerwca Sekretariat Premiera nadesłał podziękowanie i zgodę premiera na przyjęcie patronatu nad budową.
23 lipca Zarząd Główny zwrócił się do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z propozycją powołania, na wzór Polsko-Niemieckiego Pojednania, Polsko-Rosyjskiej Fundacji, której zadaniem byłoby gromadzenie funduszy przeznaczonych na odszkodowania wypłacane Polakom poszkodowanym przez Związek Radziecki.
Mimo wieloletnich starań sprawa rekompensaty za utracone przez Sybiraków mienie nie znalazła pozytywnego rozwiązania w uregulowaniach prawnych. W związku z pracami, jakie podjął Sejm nad projektem ustawy regulującej całokształt spraw reprywatyzacyjnych, w której znalazł się również zapis o mieniu zabużańskim na prośbę Zarządu Głównego marszałek Sejmu Maciej Płażyński przyjął przedstawicieli Związku Sybiraków. W delegacji uczestniczyli - prezes Ryszard Reiff, sekretarz generalny Edward Duchnowski, poseł Edward Daszkiewicz, Józef Bancewicz, Marian Jonkajtys, Feliks Milan i Janusz Przewłocki. W trakcie dyskusji poruszono szereg tematów dotyczących spraw Związku i jego członków, między innymi sprawę realizacji ustawowego zapisu o inwalidztwie wojennym, kłamliwego przedstawiania faktów związanych z deportacjami Polaków na Syberię. Marszałek Maciej Płażyński obiecał pomoc i uwzględnienie postulatów Związku Sybiraków w bieżących pracach Sejmu.
Doniosłym wydarzeniem w życiu Związku był III Krajowy Zjazd Delegatów, jaki odbył się w Jeleniej Górze w dniach 17-18 października 1998 roku. Obrady rozpoczęła msza święta w kościele Garnizonowym, odprawiana przez kapelana Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze, księdza Edwarda Wilka. W kazaniu ksiądz kapelan powiedział między innymi: „Czasem wydaje się nam, że świat nie potrzebuje naszego zapału, ofiary, krwi czy wyrzeczeń. Myli się on, bo w życiu trzeba iść na całość, być nie tyle nauczycielem, co świadkiem, jak św. Rafał Kalinowski, św. Andrzej Bobola, ksiądz kardynał Wyszyński, czy ksiądz Popiełuszko i inni podobni, jak nasz Ojciec Święty, mogli oni być tylko przeciętni, a oni poszli na całość i dlatego byli i są dla nas świadkami (...). Kochani Sybiracy, jesteście wy dzisiaj «sumieniem świata» i jak «Boży ferment» budzicie go z inercji, by nie powtórzyły się tragiczne losy minionych lat".
Miejscem obrad III Zjazdu było Centrum Szkolenia Radioelektronicznego Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, znakomicie przygotowane przez kierownictwo Centrum i Zarząd Oddziału Związku Sybiraków. W obradach uczestniczyło 306 delegatów reprezentujących wszystkie Oddziały Wojewódzkie w kraju oraz goście Zjazdu - wicemarszałek Sejmu - Jan Król, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - minister Jacek Taylor, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu - poseł Czesław Bielecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Krzysztof Budnik, przedstawiciel przewodniczącego NSZZ „Solidarność" - poseł Leszek Dziamski, przedstawiciel marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego - Waldemar Strzałkowski, Sławomir Kryszowski - wojewoda jeleniogórski, prezydent Jeleniej Góry - Zofia Czernow. Licznie przybyli również przedstawiciele Związku Sybiraków i Związku Polaków za granicą, z Łotwy, Litwy, Białorusi, Rosji i Stanów Zjednoczonych AP - z Nowego Jorku i Florydy. Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, Maciej Płażyński - marszałek Sejmu, premier Jerzy Buzek, minister Obrony Narodowej - Janusz Onyszkiewicz, Stanisław Karolkiewicz - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przesłali delegatom pozdrowienia i życzenia owocnych obrad.
Wyczerpujące sprawozdanie z czteroletniej działalności złożył prezes Związku Sybiraków Ryszard Reiff, który przypomniał historię i dotychczasowy dorobek Związku, podkreślając szczególnie fakt uzyskania dla Sybiraków świadczeń socjalnych, utrzymanie, mimo prób rozbicia, jedności organizacji. Mówiąc o zadaniach na przyszłość wskazał na obowiązek kontynuowania rozmów i negocjacji z rządem o uzyskanie odszkodowań bezpośrednio od Rosji bądź za pośrednictwem rządu polskiego, utrzymanie jedności Związku, współudział w powołaniu fundacji o charakterze charytatywno-ideowym, która gromadziłaby fundusze pochodzące od rosyjskich organizacji społecznych i politycznych oraz rządu, współudział w nawiązaniu na płaszczyźnie porozumienia ludzi wysiedlonych dialogu polsko-niemieckiego w celu lepszego zrozumienia się przez oba narody dotknięte nieszczęściem wysiedlenia z ojczystej ziemi.
Jednym z ważnych zadań będzie w najbliższej przyszłości nawiązanie współpracy pomiędzy Wrocławiem i Lwowem. Głównym celem współpracy byłoby umacnianie idei demokratycznych i niezawisłości, ochrona obywateli narodowości polskiej i niwelowanie animozji pomiędzy Ukraińcami a Polakami. W związku z przypadającą w 1999 roku 60. rocznicą wybuchu II wojny światowej Sybiracy, jako grupa obywateli w szczególny sposób pokrzywdzona przez wojnę, wychodzi z wielkoduszną inicjatywą zorganizowania
przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego kongresu pojednania pomiędzy Rosją a Polską.
Podsumowując obrady Ryszard Reiff powiedział między innymi: „Ten zjazd jest osiągnięciem szczytowym. Odczuwamy dumę. Prawda, pamięć, pojednanie. Właśnie pojęte jako droga, jako misja i jako program na następną dekadę... Tworzyć rzeczy nowe to cenna cecha, ale obok niej powinna być ich krytyka i przesiewanie, oddzielanie ziaren od plew".
Dyskusja, jaka wywiązała się po referacie i sprawozdaniach komisji problemowych, skoncentrowała się głównie wokół przyznawania inwalidztwa wojennego, odszkodowania za przymusową pracę i mienie pozostawione za granicą. Zjazd podjął uchwałę opracowaną przez Komisję Uchwał i Wniosków na podstawie 50 wniosków złożonych przez uczestników obrad i ustępujący Zarząd oraz referatów i wystąpień podczas dyskusji ogólnej.
-Do Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 20. rocznicy pontyfikatu skierował list gratulacyjny.
-Do kierownictwa ZUS wystąpił w sprawie uznania faktu kilkuletniego pobytu na zesłaniu za wystarczającą przesłankę, by ciężkie schorzenia z jakimi zgłaszają się na komisje lekarskie uznać za skutek pobytu na katordze i na tej podstawie orzekać o przyznaniu inwalidztwa wojennego.
-Do rządu Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się w sprawie zarezerwowania w budżecie na rok 1999 kwot przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za niewolniczą pracę.
-Merytorycznie związanym z poprzednim było pismo skierowane do resortów gospodarczych w sprawie współpracy z kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, jako przewodniczącym międzyresortowego zespołu do negocjacji z Rosją o zadośćuczynienie materialne dla ofiar stalinowskiego reżimu.
Bardzo ważną dla naszej społeczności częścią uchwały jest decyzja o wzniesieniu w Warszawie pomnika generała Władysława Sikorskiego i uznaniu Marsza Sybiraków, którego autorami są Marian Jonkajtys (słowa) i Czesław Majewski (muzyka) za hymn Związku Sybiraków.
Zjazd przyjął zmiany do Statutu, jakie przedstawiła Komisja Statutowa, między innymi wprowadził funkcję sekretarza generalnego i uchwalił zapis o wielokadencyjności władz Związku Sybiraków (§ 24 Statutu).
W wyniku wyborów na prezesa Związku Sybiraków po raz czwarty został wybrany Ryszard Reiff.
Do Zarządu Głównego spośród 41 kandydatów weszło 30 osób.
Na pierwszym posiedzeniu 29 października, na wniosek prezesa Ryszarda Reiffa zarząd ukonstytuował się następująco:
Edward Daszkiewicz - wiceprezes,
Tadeusz Kaklin - wiceprezes,
Juliusz M. Krawacki - wiceprezes,
Edward Duchnowski - sekretarz generalny,
Henryk Milewski - skarbnik,
Bożena Dudzińska
-członek,
Irena Głowacka - członek.
Członkowie Zarządu: Roman Bar, Jan Belina, Tadeusz Chwiedź, Roman Cywiński, Zofia Garczyńska, Eugeniusz Grabski, Kazimierz Grenczak, Tadeusz Jednaszewski, Zofia Kalisz, Wiesław Krawczyński, Jerzy Listwan, Maria Markiewicz, Jerzy Miksiewicz, Jerzy Miller, Jadwiga W. Ostrowska, Tadeusz Pająk, Zbigniew Pasieka, Józef Powichrowski, Wanda Puchała, Antoni Rak, Klara Rogalska, Jan Stawiarski, Janusz Wąsowski.
Do składu Zarządu zostali dokooptowani Józef Bancewicz i Ryszard Styczyński.
Główna Komisja Rewizyjna: Mieczysław Martusewicz - przewodniczący, zastępcy - Kazimierz Tumiłowicz, Tadeusz Korżyk, sekretarz - Edward Bobel, członkowie - Zdzisław Abakanowicz, Karol Dziki, Tadeusz Gołacki, Franciszek Pić, Tadeusz Stec.
Główny Sąd Koleżeński: Marian Okulicz - przewodniczący, Anna Makowska-Cieleń - sekretarz. Członkowie: Ryszard Czarnecki, Jan Fenc, Mieczysław Śpiewak, Danuta Kamińska, Tadeusz Andrzejewski.
Rok 1998 był rokiem niezwykle ważnym w życiu naszej organizacji. W roku tym obchodziliśmy bowiem dwie doniosłe rocznice - 70. powstania w Polsce Związku Sybiraków, którego pierwszym honorowym członkiem był marszałek Józef Piłsudski - sybirak, i 10. podjęcia działalności po blisko półwiecznej przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej i jej tragicznymi dla Polski następstwami politycznymi.
Z okazji obu rocznic w oddziałach i kołach odbyły się uroczystości i imprezy połączone często z poświęceniem kolejnych znaków pamięci i wręczeniem odznaczeń państwowych lub związkowych najbardziej aktywnym i zasłużonym członkom Związku Sybiraków, sympatykom i współpracownikom.
Po blisko 50 latach, odrodzony Związek Sybiraków 17 grudnia 1998 roku obchodził 10. działalności w nowych warunkach. Z tej okazji, 17 grudnia w kościele parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie odbyły się centralne uroczystości religijno-patriotyczne dla uczczenia tego dla nas doniosłego wydarzenia. Uroczystość zainaugurowało wystąpienie Ireny Głowackiej, inicjatorki odrodzenia Związku, która między innymi powiedziała: „W jakiejś mierze odrodzenie Związku odbyło się pod wpływem natchnienia Bożego (...) Od początku istnienia Związku postanowiliśmy oprzeć się o Kościół, a nie formacje PRL. Daliśmy temu wyraz w ostatnim punkcie naszego pierwszego Statutu, który mówił, że w razie rozwiązania Związku, majątek jego przechodzi na rzecz Episkopatu Polski z przeznaczeniem dla najbiedniejszych członków Związku Sybiraków. 14 pierwszych oddziałów powstało przy parafiach.
W ciągu 10 lat dzięki wytężonej pracy społecznej, solidarności i zgodzie zbudowaliśmy najsilniejszy związek kombatancki liczący ponad 86 tysięcy członków zrzeszonych w 55 oddziałach i 460 kołach terenowych".
Obok licznie przybyłych Sybiraków w uroczystości uczestniczyli profesorowie Wiesław Chrzanowski i Andrzej Stelmachowski, którzy w okresie organizacyjnym Związku służyli nam swą wiedzą prawniczą i organizacyjną. W uznaniu zasług prezes Ryszard Reiff obu profesorów odznaczył Odznaką Honorową Sybiraka.
Uroczystość uświetniło 12 pocztów sztandarowych, w tym Zarządu Głównego, Oddziału Warszawskiego, kół warszawskich. Kilka pocztów wystąpiło w historycznych mundurach wojskowych, był też poczet ubrany w fufajki i uszanki.
Mszę świętą dziękczynną odprawił honorowy kapelan Sybiraków, ksiądz prałat Tadeusz Uszyński. Doniosłym aktem uroczystości było poświęcenie tablicy upamiętniającej powstanie Związku i pierwsze zebranie Sybiraków.
Z inicjatywy Rady Naukowej założono fototekę zawierającą około 1000 fotografii, a także doprowadzono do tego, że w wydawnictwach encyklopedycznych znalazły się hasła dotyczące tematyki związanej z zesłaniami na Syberię. W roku tym były kontynuowane działania zmierzające do poprawy sytuacji bytowej Sybiraków, ich lepszego i godniejszego usytuowania w życiu społecznym.
Komisja ds. Kontaktów z Zagranicą uzyskała na podstawie złożonych przez zainteresowanych dokumentów uprawnienia kombatanckie dla 80 osób zamieszkałych na Białorusi. Niestety, uprawnienia te, poza satysfakcją, nie przynoszą innych korzyści. W tej sprawie III Zjazd podjął uchwałę zobowiązującą nowo wybrane władze do podjęcia działań zmierzających do zrównania w przywilejach wszystkich Sybiraków, bez względu na miejsce zamieszkania. Ponadto Komisja przekazała Polakom z Białorusi i Litwy pomoc rzeczową w postaci żywności, odzieży, środków higieny oraz pewnych kwot pieniężnych.
Organizację zjazdu znakomicie przygotował Edward Duchnowski.
Tradycyjnie w dniach 9-11 maja odbyła się IX Ogólnoświatowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Niedzielną sumę pontyfikalną „Na Szczycie" odprawił ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy.
Komisja Charytatywna przyznała zapomogi dla osób najbardziej potrzebujących, na łączną kwotę 41 289 złotych.
Ukazały się dwa kolejne numery Komunikatu.

Skocz do góry