Z życia Związku... rok 1996
STARANIA O ODSZKODOWANIE OD ROSJI
ZA PRACĘ PRZYMUSOWA NA ZESŁANIU

Pierwsze w tym roku poszerzone posiedzenie Zarządu odbyło się w lutym. Dyskusje zdominowała sprawa, antypolskiej w swej wymowie, książki Jurija Muchina „Katyńska opowieść kryminalna". Zarząd Główny zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko i podjął uchwałę potępiającą jej fałszywą i obraźliwą dla Polaków treść. Uchwała apeluje do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, aby podjął działania zmierzające do uświadomienia władzom Rosji ,Jak dalece szkodliwe skutki polityczne i moralne powoduje tolerowanie tego rodzaju akcji antypolskich".
Z podobnym potępieniem spotkał się podręcznik autorstwa Tadeusza Siergiejczyka „Historia. Dzieje najnowsze 1939/1945 wyd. IV, podający nieprawdziwe informacje o dobrowolnych, rzekomo, wyjazdach Polaków z Kresów Wschodnich do pracy na innych terenach ZSRR. Jest to fałsz niezgodny z okrutnymi faktami, dobrze znanymi wszystkim Sybirakom. Zarząd Główny w specjalnej uchwale poparł stanowisko grupy naukowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w tej sprawie oraz zwrócił się z apelem do Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby zaleciło kuratoriom] oświaty natychmiastowe wycofanie z bibliotek szkolnych podręczników przekazujących młodzieży i nauczycielom wiedzę nieprawdziwą i szkodliwą. Stanowisko dotyczące stosunków polsko-rosyjskich zostało przedstawione w publikacji pod tytułem „Rosja demokratyczna, Rosja mocarstwowa. Kilka uwag" autorstwa Ryszarda Reiffa.
UCHWALA Nr 86
Zarządu Głównego Związku Sybiraków, z dnia 23 lutego 1996 roku w sprawie protestu przeciwko książce „Katyńska opowieść kryminalna"
W związku z opublikowaną i kolportowaną książką pod tytułem „Katyńska opowieść kryminalna" autorstwa Jurija Muchina, zawierającą fałsz i kłamstwa, oraz obraźliwe stwierdzenia pod adresem Polski -Związek Sybiraków zgłasza kategoryczny protest.
Czynimy to w imieniu własnym, to znaczy wszystkich, którzy doznali cierpień w sowieckich łagrach i więzieniach, na zsyłkach, gdzie w nieludzkich warunkach zmuszano nas do katorżniczej pracy. Czynimy to także w imieniu zmarłych, rozstrzelanych, zamordowanych, zamęczonych, którzy nie doczekali wolności, a ich szczątki spoczywają w dołach śmierci w Katyniu, Miednoje i na innych cmentarzach, miejscach rozsianych po bezkresnych stepach Kazachstanu, lasach tajgi i śniegach Kołymy.
Kierujemy protest do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, by podjął starania uświadamiające władze Federacji Rosji, jak dalece szkodliwe skutki polityczne i moralne powoduje tolerowanie tego rodzaju akcji antypolskich.

Od pierwszych dni istnienia reaktywowanego Związku Sybiraków podnoszona była sprawa odszkodowań za niewolniczą pracę, którą w nieludzkich warunkach wykonywali zesłańcy pracując w kopalniach, fabrykach, przy wyrębie lasów i w kołchozach. Temat odszkodowań nieustannie pojawiał się w wypowiedziach na wszystkich spotkaniach, zebraniach i zjazdach, jako niezwykle pilny i istotny dla członków Związku. Zarząd Główny realizując wnioski i postulaty kolejnych dwóch zjazdów prowadził rozmowy i korespondencję z rządem polskim domagając się podjęcia stanowczych rozmów z dłużnikiem tysięcy Sybiraków, który konsekwentnie uchyla się od wypełnienie obowiązku.
Korzystając z wizyty w Polsce delegacji rządowej Rosji na szczeblu ministerialnym, Zarząd przygotował odpowiednie dokumenty dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, niezbędne do przeprowadzenia rozmów. Rozmowy te miały miejsce w dniach 9-10 maja i dały nadzieję na sfinalizowanie tej tak ważnej dla nas sprawy. W związku z zapowiedzianą wizytą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Moskwie, podczas której miały być prowadzone rozmowy dotyczące między innymi rozliczeń finansowych pomiędzy obu państwami, Zarząd Główny skierował do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyrektora generalnego i szefa Kancelarii Prezydenta pisma informujące i przypominające o tej sprawie.
 Sztandar Młodych z dnia 5 IV 96 r.
Stanowisko Związku Sybiraków w sprawie książki o Katyniu i innych przejawów propagandy antypolskiej w Rosji - przedstawione przez prezesa Ryszarda Reiffa przyjęte 23 lutego 1996 roku przez Zarząd Główny i prezesów oddziałów wojewódzkich Związku. Oto treść uchwały:
„W związku z opublikowaną i kolportowaną książką Jurija Muchina pt. «Katyńska opowieść kryminalna», zawierającą fałsz i kłamstwo oraz obraźliwe stwierdzenia pod adresem Polski - Związek Sybiraków zgłasza kategoryczny protest. Czynimy to w imieniu własnym, to znaczy wszystkich którzy doznali cierpień w sowieckich łagrach i więzieniach, na zsyłkach, gdzie w nieludzkich warunkach zmuszano nas do katorżniczej pracy.
Czynimy to także w imieniu zmarłych, zamordowanych, zamęczonych, którzy nie doczekali wolności, a ich szczątki spoczywają w dołach śmierci w Katyniu, w Miednoje i innych cmentarzach i miejscach rozsianych po bezkresnych stepach Kazachstanu, lasach tajgi i śniegach Kołymy.
Kierujemy protest do sejmu i senatu RP, by podjął starania uświadamiające władze Federacji Rosyjskiej, jak dalece szkodliwe skutki polityczne i moralne ma tego rodzaju antypolska akcja"
W piśmie do ministra Dariusza Rosatiego Zarząd pisze między innymi „Związek Sybiraków pragnie Panu Ministrowi przekazać serdeczną prośbę o objęcie w negocjacjach również postulatów odszkodowawczych dla osób represjonowanych w byłym ZSRR w czasie wojny i po jej zakończeniu. Jest to sprawa, o którą zabiegamy od dnia powstania Związku. (...)
Związek Sybiraków na własną rękę podejmował starania, by załatwić dla swoich członków odszkodowania za pracę przymusową w obozach karnego zesłania. (...) Nasze wysiłki nie zostały praktycznie wsparte akcją oficjalnych organów państwa (...)
 Przekazujemy więc uprzejmą i gorącą prośbę o wprowadzenie do rozliczeń wzajemnych sprawy wywiązania się strony rosyjskiej z tych zaszłości...".  Popierały w tym Zarząd Oddziały i Koła, poszczególne osoby i zespoły, wysyłając do prezydenta i ministra spraw zagranicznych pisma naglące, w których przedstawiano dramatyczną sytuację, tę z czasów przeszłych i obecną, domagając się jak najszybszego pozytywnego uregulowania sprawy odszkodowań dla Sybiraków.
Kancelaria Prezydenta dosyć szybko odpowiadała na pisma stwierdzając, że znane są prezydentowi te problemy, jednakże negocjacje prowadzone z Rosją... "nie są łatwe, a ich wyniki nie zależą przecież tylko od woli strony polskiej".
W przeddzień wyjazdu delegacji polskiej do Rosji został w prasie1 opublikowany list prezesa Ryszarda Reiffa do ministra Siergieja Piłatowa - w tym czasie szefa sztabu wyborczego Borysa Jelcyna. W liście czytamy: „Zwracam się do pana Ministra z prośbą o poparcie starań władz Rzeczypospolitej Polskiej o uzyskanie od władz Federacji Rosji odszkodowań dla Związku Sybiraków za pracę przymusową na terenie byłego ZSRR w czasie II wojny światowej i jeszcze kilku lat po jej zakończeniu (...) mieliśmy możność wręczyć panu Ministrowi list do prezydenta Borysa Jelcyna oraz «Księgę nazwisk» zawierającą spis żyjących jeszcze Sybiraków, których czas pobytu na robotach przekraczał 5 lat. (...) Tak więc od prawie dwóch lat odliczamy czas od dnia, kiedy złożone na Pana ręce, Panie Ministrze, dokumenty zostały przekazane adresatowi - prezydentowi Borysowi Jelcynowi".
11 kwietnia Zarząd Główny skierował do ministra Dariusza Rosatiego pytanie o wyniki rozmów w Moskwie. Odpowiedzi minister udzielił w wywiadzie opublikowanym na łamach dziennika Rzeczpospolita", w którym informuje, że Rzecz jest trudna - Rosjanie twierdzą, że kwestia ta obciąża były ZSRR, że oni również są ofiarami stalinizmu (...) Żadna grupa narodowa nie została objęta specjalnymi uregulowaniami. Musimy dokonać w tej sprawie przełomu".
W tym momencie wydawało się, że zostały już wyczerpane wszystkie dostępne środki. Minister Rosati w oficjalnych wypowiedziach dał nadzieję na pomyślne sfinalizowanie rozmów. Temat wszedł do zestawu spraw polsko-rosyjskiego zespołu negocjującego sposób wzajemnych rozliczeń. W listopadzie zespół zakończył rozmowy osiągając „opcję zerową plus 20 min dolarów dla Polski". Natychmiast po otrzymaniu tej wiadomości prezes Reiff skierował do prezesa Rady Ministrów pismo z pytaniem, jaki w tej kwocie będzie udział Związku Sybiraków. 17 grudnia wyszło drugie w tej sprawie pismo. Oba pozostały bez odpowiedzi.
W czerwcu weszła w życie ustawa przyznająca dodatek za pracę przymusową wynoszący 0,5% przeciętnego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji rent i emerytur wypłacana tym osobom, które nie otrzymują dodatku kombatanckiego z innego tytułu (nie mają uprawnień kombatanckich).
W Białymstoku, w kościele Ducha Świętego, 21 września odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod Pomnik Nieznanego Sybiraka. Mszę świętą, w której uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego i prezesi oddziałów, odprawił ksiądz infułat Stanisław Piotrowski. Mszę koncelebrowali -ksiądz Edmund Cisak, ksiądz Stanisław Andrukiewicz - kapelan białostockich Sybiraków i proboszcz parafii prawosławnej ksiądz mitrat Jerzy Boreszko. W uroczystościach kościelnych i towarzyszących, uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, wydziału Kultury i Kuratorium Oświaty, NZSS „Solidarność", goście z Wilna i Pińska, poczty sztandarowe Sybiraków i zaprzyjaźnionych organizacji kombatanckich.
23 lutego Zarząd podjął dwie uchwały - w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddziały w celu zdobywania środków na realizację zadań przewidzianych w § 6 Statutu, to jest prowadzenie działalności charytatywnej, świadczenie pomocy swoim członkom i rodzinom po zmarłych i poległych sybirakach, upamiętnianie losów zesłańców polskich i opiekę nad ich grobami. Druga uchwała dotyczyła odznaczenia Odznaką Honorową Sybiraka wszystkich dotychczas nie odznaczonych sztandarów. Odznaczenie odbyło się w Częstochowie 12 maja w czasie VII Ogólnoświatowej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Zaszły również zmiany w składzie Rady Naukowej przy Zarządzie. Ponieważ kilku członków Rady zrezygnowało z dalszego uczestnictwa w pracach, Zarząd powołał nowy skład. Do Rady weszli: Władysław Masiarz, Zbigniew Wójcik, Marian Jonkajtys.
Marian Jonkajtys, autor wielu wierszy o tematyce sybirackiej między innymi „To o was, bezimienne" i ,Marsz Sybiraków" zaproponował, aby zorganizować konkurs recytatorski dla młodzieży szkolnej zaznajamiając ją w ten sposób z tematem mało jej na ogół znanym. Propozycja została przyjęta życzliwie przez Kuratorium Oświaty, które obiecało pomóc w organizacji konkursu. Zarząd Główny dnia 21 września podjął uchwałę o zorganizowaniu konkursu historyczno-poetyckiego w 1997 roku.
19 maja w Starych Jabłonkach odbył się I Światowy Zjazd Polskich Sierot byłych Wychowanków Syberyjskich Domów Dziecka organizowany przez Oddział w Olsztynie. Wielka w tym zasługa prezesa Zarządu w Olsztynie Eugeniusza Grabskiego. Okazją do zorganizowania zjazdu była 50. rocznica szczęśliwego powrotu z zesłania do ojczyzny. Na zjazd w Starych Jabłonkach przyjechało około 250 osób z całej Polski, a także ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Izraela i Białorusi.
Ukazał się pierwszy numer Zesłańca" pisma wydawanego z inicjatywy Rady Naukowej we wrocławskiej oficynie biblioteka Zesłańca" i IX tom „Wspomnień Sybiraków".
Komisja Charytatywna wspomogła 318 osób z 22 Oddziałów, udzielając zapomóg na łączną kwotę 52 756 złotych.
 

Skocz do góry