Z życia Związku... rok 1995
STARANIA O PRAWO UBIEGANIA SIĘ
O UPRAWNIENIA INWALIDY WOJENNEGO

7 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Głównego, w którym uczestniczyli prezesi zarządów Oddziałów Wojewódzkich. Omówiono główne zadania wynikające z uchwał II Krajowego Zjazdu Delegatów oraz z sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Prezes Ryszard Reiff przedstawił zadania stojące przed Związkiem w podziale na pięć głównych działów pracy merytorycznej.
I. Praca związkowa - opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność charytatywna, w tym opieka nad osobami niepełnosprawnymi, samotnymi i ubogimi;
II. Praca o charakterze historyczno-informacyjnym - gromadzenie i ewidencjonowanie przechowanych pamiątek, prowadzenie kronik oddziałów i kół, tworzenie fototek, przygotowanie lub wskazanie pozycji książkowej o tematyce sybirackiej, która mogłaby być włączona do zestawu lektur szkolnych, opracowanie wydawnictwa jubileuszowego;
III. Kultywowanie tradycji i prognozowanie rozwoju Związku - tworzenie „Kapituł Pamięci", organizowanie uroczystości rocznicowych związanych z ważnymi dla Sybiraków datami, docieranie do młodzieży szkolnej, zakładów pracy, wojska i seminariów duchownych z odczytami i programami artystycznymi o tematyce sybirackiej, kontaktowanie się z lokalną prasą, radiem i telewizją, współpraca z organizacjami kombatantów;
IV. Praca organizacyjno-członkowska - ożywienie działalności kół terenowych, współpraca z pełnomocnikami Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, udzielanie porad prawnych, propagowanie czytelnictwa literatury sybirackiej;
V. Współpraca krajowa - kontakty z posłami i senatorami, wojewodami i urzędami miast i gmin, pozyskiwanie sponsorów świadczących na rzecz Związku i Polaków na Wschodzie, typowanie Sybiraków do prac w samorządach lokalnych, agitacja na rzecz nadawania szkołom, drużynom harcerskim, ulicom i placom nazw związanych z historią sybiractwa.
Powołano zespół koordynacyjny do budowy Grobu Nieznanego Sybiraka, zespół redakcyjny przy Radzie Naukowej do opracowania bibliografii literatury sybirackiej, zestawu lektur szkolnych oraz dokonania wyboru 50 najlepszych wspomnień, które złożą się na osobną książkę. Powołano również zespół, który dokona wyboru poezji i piosenki sybirackiej polskiej i rosyjskiej i nagra je na kasety, skompletuje filmotekę najciekawszych fragmentów filmów fabularnych i dokumentalnych.
.Osobny zespół powołano do przygotowania wydawnictwa jubileuszowego - albumu zdjęć wszystkich „znaków pamięci" oraz informatora o dziesięcioletnej działalności Związku, ilustrowanego najbardziej charakterystycznymi fragmentami wspomnień.
Prezes Związku Sybiraków podkreślił potrzebę utrzymania stanu liczbowego organizacji poprzez przyjmowanie do Związku między innymi młodzieży z rodzin Sybiraków, która w przyszłości będzie kontynuować nasze dzieło.
Związek, a przede wszystkim komisje charytatywne, powinny otoczyć opieką osoby chore i samotne poprzez współpracę z Centrami Opieki Społecznej działającymi przy Urzędach miejskich i gminnych.
1 kwietnia Zarząd podjął uchwałę w sprawie skierowania do władz rządowych wniosku o ustanowienie odznaczenia państwowego - Krzyż Sybiraka.
W maju, na posiedzeniu rozszerzonym, do składu Zarządu zostali dokooptowani przedstawiciele najliczniejszych oddziałów: z Wałbrzycha - Jerzy Kobryń, z Wrocławia - Tadeusz Kaklin, ze Szczecina - Tadeusz Rochmankowski.

Tradycyjnie, w maju odbyła się VI Ogólnoświatowa Pielgrzymka na Jasną Górę w Częstochowie, tym razem pod hasłem „Módlmy się o nawrócenie prześladowców". Pierwszego dnia pielgrzymki biskup Alfons Nossol poświęcił płaskorzeźbę z wizerunkiem patrona Sybiraków św. Rafała, umieszczoną w Mauzoleum Sybiraków.
Naczelną sprawą dla Zarządu Głównego, podnoszoną we wszystkich gremiach, była sprawa uzyskania dla Sybiraków należnej im satysfakcji w postaci odszkodowań za niewolniczą pracę, za utracone mienie i zdrowie, a także uzyskanie prawa do ubiegania się o przyznanie inwalidztwa wojennego. Zarząd nieustannie starał się wszystkimi dostępnymi środkami dotrzeć do odpowiednich urzędów i instytucji, które mają wpływ na tok spraw w kraju, 1 kwietnia podjął uchwałę o skierowaniu do rządu Rzeczypospolitej Polskiej pisma w sprawie specjalnych uprawnień dla Sybiraków przy reprywatyzacji majątku państwowego.
17 września w Warszawie, na skwerze przy ul. Muranowskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Projektantem pomnika jest Maksymilian Biskupski, który wygrał konkurs ogłoszony przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika pod przewodnictwem Wojciecha Ziembińskiego. Aktu odsłonięcia Pomnika dokonali prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Tadeusz Wilecki i nasza koleżanka sybiraczka z Warszawy - Stanisława Kraszewska. W imieniu Związku Sybiraków przemawiał prezes Ryszard Reiff. Delegacja Zarządu złożyła u stóp pomnika wieniec od Związku Sybiraków. W uroczystości, transmitowanej na całą Polskę, uczestniczyły liczne poczty sztandarowe Sybiraków.
15 października podczas wizytowania Ziemi Dolnośląskiej prezydent Lech Wałęsa został udekorowany przyznaną wcześniej Odznaką Honorową Sybiraka. Aktu dekoracji dokonał wiceprezes Zarządu Głównego Juliusz M. Krawacki. Reprezentujący Bibliotekę Zesłańca Antoni Kuczyński wręczył prezydentowi komplet dotychczas wydanych książek, dokumentujących losy Sybiraków.
Na podstawie § 26 Statutu Zarząd Główny w dniu 23 września podjął uchwałę w sprawie powołania oddziałów terenowych w Puławach, Zakopanem i Stargardzie Szczecińskim.
Fundacja „Fundusz Pomocy Sybirakom" przekazała rodakom z Białorusi i Litwy dary ufundowane przez Urząd ds. Kombatantów, środowiska kościelne, Związek Sybiraków, warszawskie organizacje kombatanckie, ZPC Ursus, osoby prywatne i Fundację. Łączna wartość przekazanych darów - 23 tysiące dolarów.
W uznaniu niepodważalnych zasług jakie oddały matki sprawie polskiej chroniąc dzieci od śmierci i rusyfikacji, wpajając im zasady patriotyzmu, wiary i etyki chrześcijańskiej, Zarząd Główny ustanowił specjalny dyplom, wręczany matkom sybiraczkom.
Komisja Charytatywna przyznała 513 zapomóg pieniężnych dla członków z 30 oddziałów na łączną kwotę 49 278 złotych. Nadal potrzebujących zaopatruje się w odzież i leki.
W tym roku wyposażono w jednolite ubiory członków pocztów sztandarowych w kraju, na Białorusi i w Estonii. Komisja Charytatywna otrzymała z fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom lekarstwa i odzież na łączną sumę  1 mld złotych. Zespół redakcyjny opracował i wydał 7 numerów „Komunikatu"

Skocz do góry