Z życia Związku... rok 1994
II KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW W CZĘSTOCHOWIE.
KORONACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ W GRODŹCU K/OPOLA

Nowy rok rozpoczął się naradą w dniu 19 lutego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Oddziałów Wojewódzkich i członkowie Zarządu Głównego. Tematem narady było podsumowanie efektów, jakie przyniosły starania podjęte w sprawie wprowadzenia do ustawy o kombatantach nowych zapisów dotyczących Sybiraków. Chodziło o ustawowe przyznanie osobom deportowanym możliwości ubiegania się o status inwalidy wojennego. Wielu działaczy Związku spotykało się z posłami ze swego terenu referując im sprawę. Kilku posłów zostało przekonanych o naszych racjach i obiecało pomoc.
Zapowiedź wizyty prezydenta Rosji Borysa Jelcyna w Polsce spowodowała ponowne podjęcie starań o odszkodowania za niewolniczą pracę wykonywaną przez Polaków na rzecz Związku Radzieckiego. Został sporządzony spis osób deportowanych, z uwzględnieniem liczby lat spędzonych w łagrach lub na zesłaniu. Powstała księga licząca 1618 stron i ponad 50 tysięcy nazwisk.
27 lipca ambasador Rosji w Polsce Jurij Kaszlew przyjął delegację Zarządu Głównego w której uczestniczyli obok Ryszarda Reiffa członkowie prezydium -Feliks Milan, Olgierd Poważyński i Janusz Przewłocki. Po wysłuchaniu strony polskiej ambasador obiecał pomoc w zorganizowaniu spotkania z prezydentem Rosji. 2 sierpnia delegacja Zarządu w składzie Ryszard Reiff i Edward Duchnowski została przyjęta przez Siergieja Piłatowa, specjalnego wysłannika Borysa Jelcyna na uroczystości 50. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, któremu wręczono księgę nazwisk oraz list do prezydenta Rosji.
Piątą rocznicę reaktywowania Związku uczczono w Warszawie uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele Św. Karola Boromeusza. Mszę odprawił ksiądz prałat Tadeusz Uszyński, Honorowy Kapelan Sybiraków. W homilii nawiązał do historii tej świątyni związanej z tradycją sybiracką. Po mszy św. prezes Ryszard Reiff udekorował księdza Tadeusza Uszyńskiego Odznaką Honorową Sybiraka za zasługi jakie ten kapłan położył na polu odrodzenia i organizowania Związku. W imieniu grupy założycielskiej Związku Irena Głowacka powiedziała „Kochani Sybiracy! W imieniu założycieli pragnę wyrazić wdzięczność, że tylu Sybiraków zawierzyło nam pięć lat temu, dzięki czemu utworzyliśmy Związek prężny, pełen inicjatywy, który nie dał się podzielić. Zorganizowaliśmy go dzięki pomocy księdza prałata Tadeusza Uszyńskiego, który nie obawiał się udzielić siedziby w swojej parafii sybirakom. Sybiracy uwierzyli w nasze rzetelne intencje, dzięki temu, że siedziba tworzącego się Związku znajdowała się przy kościele. Do dziś wiele Oddziałów i Kół ma swoje placówki przy parafiach.
Wypełniamy podstawowe założenia - utrwalamy znakami pamięci naszą przeszłość, opisujemy niedolę, której doświadczyliśmy i możemy ją drukować w naszym wydawnictwie „ Wspomnienia Sybiraków ". Staramy się pomagać najuboższym i chorym. Marzeniem założycieli jest szersze rozpropagowanie idei Związku, udokumentowanie losów Sybiraków w podręcznikach historii oraz w encyklopedycznych wydawnictwach. Sami musimy zadbać o zapisanie sybirackiego rozdziału w historii Polski. Prosimy, aby Opatrzność Boska nadal wspierała nasze działania".
l maja, w Grodźcu koło Opola, gdzie proboszczem jest kapelan krajowy Sybiraków ksiądz Edmund Cisak, odbyły się uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej patronki Sybiraków. Obraz z wizerunkiem Matki Boskiej został przywieziony z Biłki Szlacheckiej koło Lwowa przez opuszczających rodzinną ziemię Polaków, zmuszonych w wyniku nowego podziału Europy do przesiedlenia się na tak zwane Ziemie Odzyskane. Obraz Matki Boskiej z Biłki Szlacheckiej od dawna słynął wieloma cudami i czczony był przez wiernych z Kresów Wschodnich. Przywieziony przez wyjeżdżających do Polski repatriantów, przechowywany był w klasztorze sióstr służebniczek koło Łańcuta, od 1961 roku znajduje się w Grodźcu i zdobi ołtarz główny kościoła parafialnego.
W tym dniu do Grodźca przyjechali Sybiracy z całego kraju, były delegacje z zagranicy, a także wiele organizacji kombatanckich. Łącznie na błoniach przed ołtarzem zgromadziło się blisko 20 tysięcy osób. Sumę pontyfikalną celebrował Prymas ksiądz kardynał Józef Glemp w asyście Honorowego Kapelana Sybiraków księdza prałata Tadeusza Uszyńskiego, księdza biskupa Alfonsa Nossola, księdza Edmunda Cisaka i o. paulina z klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. Ewangelię przypadającą na ten dzień czytano w czterech językach - polskim, rosyjskim, ukraińskim i niemieckim. Homilię wygłosił ksiądz kardynal Józef Glemp.
"gromadziliśmy się, aby ukoronować obraz Matki Bożej Grodzieckiej, która staje się patronką sybiraków, i która określa to sanktuarium. Koronacja obrazu to jest najwyższy sposób, w jaki człowiek może oddać hołd Matce Najświętszej (...) Co chcemy w koronacji zawrzeć? To, co mieści się w słowach: Sybir, Syberia, sybirak, a co oznacza ludzkie cierpienie i krzywdy ponoszone ze względu na narodowość, na wiarę, na przekonania. Te cierpienia, które dzisiaj mieszczą się w tym słowie i w symbolu tej koronacji, można by podzielić na dwie części. Pierwsza to część zachodnia związana z nazizmem, której symbolem pozostanie Oświęcim, Dachau, a więc obozy koncentracyjne, piece krematoryjne — miejsca łatwiejsze do określenia. Druga część to obszary wschodnie, bliżej nieokreślone, po których cierpienie rozproszyło się bardzo, i które ogarniamy jednym słowem: Syberia. Syberia geograficznie, to kraina za Uralem, kraina wielka, o ogromnych przestrzeniach, ziemia zawierająca wiele bogactw. Jest to także -jak mówią - największe więzienie świata, a jednocześnie najtańsze, bo niewiele potrzeba tam straży. Na tych wielkich przestrzeniach ludzie nie mieli dokąd uciekać. Syberia jest to taki symbol, którym ogarniamy ludzi dotkniętych niesłusznym cierpieniem na obszarach niekoniecznie związanych z geograficznym pojęciem Syberii.
Przynosimy więc dzisiaj do Matki Bożej, do Jej korony, przed ołtarz Jezusa Chrystusa wszystkie cierpienia i krzywdy, ażeby - tak jak chleb i wino przyniesione na ołtarz zostają przemienione - wszystko, co mieści w sobie pojęcie Sybiru, wszystkie cierpienia i krzywdy zostały tutaj przekształcone. Chcemy więc, ażeby w indywidualnym, osobistym zetknięciu się ze świętością Boga i Jego Matki doznana krzywda, cierpienie, udręka niesłusznie zadana przekształciły się w przebaczenie, w miłość, w dobroć. To pierwszy cel, który sobie stawiamy dzisiaj przy ołtarzu. Drugim naszym celem jest, ażeby świadectwo naszej modlitwy zostało zrozumiane i było odczytane przez młode pokolenie, przez tych wszystkich, którzy nie rozumieją tajemnicy cierpienia i umiejętności przebaczania. Niech mają wzór, Że tutaj, daleko od Syberii, na Opolszczyźnie, są ludzie, którzy dają świadectwo przebaczenia, nawrócenia i rozpoczęcia nowego życia. I wreszcie stawiamy sobie trzeci cel: nawrócenie prześladowców. Tak, bo i ich chcemy przyciągnąć do Bożego Serca. Inie jest to tylko kwestia nawrócenia i przebaczenie tych, którzy cierpieli, ale włączenie w nawrócenie tych, którzy cierpienie zadawali. Jest to sprawa aktualna, bo ci ludzie żyją do dzisiaj
".
Na zakończenie mszy świętej ksiądz kardynał Józef Glemp poświecił sztandar Zarządu Głównego oraz sztandary Kół w Kędzierzynie-Koźlu (O. Opole), Krasnymstawie (O. Zamość), Lipianach (O. Gorzów Wlkp.), Oleśnicy (O. Wrocław) i Legionowie (O. Warszawa). Na uroczystość stawiło się 75 pocztów sztandarowych - sybirackich, żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji kombatanckich, szkolnych i harcerskich.
W całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Rokiem Sybiraka. 19 czerwca w Zuzeli, miejscu urodzenia Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem przedstawicieli wszystkich Oddziałów Związku związane z poświęceniem dzwonów do miejscowego kościoła ofiarowanych przez Zdzisława Pręgowskiego.
19 czerwca rozstrzygnięty został I Konkurs Poezji Sybirackiej. Na konkurs wpłynęły 33 prace. Jury, pod przewodnictwem Janusza Przewłockiego przyznało trzy równorzędne nagrody, które otrzymali - Waleria Iwankiewicz z Krakowa, Teofila Karuzel z Pabianic i nieznany autor (Akowiec z Wileńszczyzny).
W tym roku zostały nawiązane kontakty ze Związkiem Sybiraków w Stanach Zjednoczonych. Istnieją tam dwa główne ośrodki, w których działa Związek - w Chicago i na Florydzie w St. Petersburgu przy parafii Miłosierdzia Bożego. Prezesami są: w Chicago - Henryk Ścigała, w ośrodku na Florydzie - Wacław Górski. Niewielkie skupisko Sybiraków jest również w Kanadzie. W środowisku liczącym ponad 5 tysięcy Sybiraków byłych żołnierzy armii generała Władysława Andersa istnieją dwa główne ośrodki, w których działa związek.
W styczniu odbył się I Zjazd Sybiraków na Florydzie. Zarząd Główny Związku Sybiraków w kraju reprezentowali prezes Ryszard Reiff i prezes fundacji Funduszu Pomocy Sybirakom Zbigniew B. Kumoś. 22 kwietnia prezydium Zarządu podjęło uchwałę o nadaniu założycielom Związku Odznaki Honorowej Sybiraka. Odznaki otrzymali Henryk Ścigała, Helena Ścigała i Wacław Górski. 17 września przebywający w USA ksiądz Edmund Cisak proklamował „Amerykański Rok Sybiraka". Ryszard Reiff uczestniczył w uroczystości powołania Związku na Florydzie.
Związek Sybiraków w Chicago powstał w 1992 roku i od razu podjął działania na rzecz uzyskania dla sybiraków odszkodowań należnych za pracę i utracone zdrowie i mienie. Ponadto prowadzi szeroko zakrojoną akcję o uznanie przez społeczność międzynarodową zbrodni stalinowskich za zbrodnie przeciwko ludzkości.
18 czerwca Zarząd podjął uchwałę w sprawie terminu Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków. Na podstawie § 19 pkt 4 i 5 Statutu Zarząd ustalił termin zjazdu na dzień 11 i 12 listopada, powołał także komisje - organizacyjną, statutową i programową Zjazdu. Organizację zjazdu powierzono Edwardowi Duchnowskiemu.
II Zjazd Delegatów rozpoczął się 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości, uroczystą mszą świętą w archikatedrze Częstochowskiej, odprawioną przez arcybiskupa księdza Stanisława Nowaka. W nabożeństwie uczestniczyli delegaci na Zjazd, przedstawiciele władz miasta, liczne poczty sztandarowe Związku Sybiraków, organizacji kombatanckich oraz miasta Częstochowy i drużyn harcerskich.
Miejscem obrad Zjazdu była sala widowiskowa Politechniki Częstochowskiej. Zjazd otworzył prezes Związku Ryszard Reiff, odegrano hymn państwowy i po raz pierwszy ,"Marsz Sybiraków", wprowadzono sztandary. Gośćmi Zjazdu byli - kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Adam Dobroński, prezydent Częstochowy - Tadeusz Wrona, honorowy kapelan Związku - ksiądz prałat Tadeusz Uszyński, krajowy kapelan Sybiraków - ksiądz Edmund Cisak, przedstawicielka Związku Polaków na Białorusi - Halina Jakułcewicz, Związku Polaków na Litwie - Janina Gieczewska oraz przedstawicielka Związku Sybiraków na Florydzie - Antonina Hubska.
Referat sprawozdawczy z czterech lat działalności wygłosił prezes Związku. W referacie przedstawił drogę, jaką przebyliśmy od 1988 roku do czasu II Zjazdu, ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień do różnych urzędów i instancji w sprawach uprawnień kombatanckich dla członków Związku oraz odszkodowań za pracę na zesłaniu i pozostawione mienie, tak zwane „zabużańskie".
Po referacie prezesa i sprawozdaniach przewodniczących Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Skarbnika przeprowadzono wybory prezesa. W głosowaniu tajnym na prezesa Związku ponownie został wybrany Ryszard Reiff. Zebrani zgotowali prezesowi owację na stojąco i odśpiewali „Sto lat".
Drugiego dnia Zjazdu odbyły się wybory do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W wyniku głosowania do zarządu zostały wybrane następujące osoby: Józef Bancewicz, Józef Kłobuszyński, Juliusz M. Krawacki, Wiesław Krawczyński, Edward Duchnowski, Feliks Milan, Irena Głowacka, Jan Belina, Roman Cywiński, Stefan Dudzik, Bożena Dudzińska, Zofia Garczyńska, Kazimierz Grenczak, Edward Jabłonka, Tadeusz Jednaszewski, Janusz Łączyński, Maria Markiewicz, Jerzy Miksiewicz, Henryk Milewski, Jan Miłkowski, Tadeusz Olizarowicz, Mirosław Pejka, Ryszard Piotrowski, Olgierd Poważyński, Klara Rogalska, Jan Stawiarski, Zbigniew Steller, Kazimierz Strobel.
Do Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: Stanisław Krzyżanowski, Zofia Choj naćka, Bronisława Rubaszewska, Rodrycjusz Gerlach, Tadeusz Gołacki, Wiesław Różański, Mieczysław Martusewicz, Leszek Różański, Aleksander Ryziński, Jerzy Stankiewicz, Tadeusz Korżyk.
Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Marian Okulicz, Antoni Zwolak, Józef Powichrowski, Jan Fenc, Teresa Fill-Szpakowicz, Krystyna Kunc, Anna Cieleń-Makowska.
Do Komisji Odznaczeń i Wyróżnień wybrano następujące osoby: Olgierd Poważyński, Bolesław Smólski, Jan Belina, Jan Marszałkowicz, Walerian Wysocki.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły 153 wnioski z 23 Oddziałów. Komisja w składzie: Kazimierz Grenczak, Krystyna Kunc, Mikołaj Dziegciał, Anna Makowska-Cieleń, Wiesław Krawczyński, Jerzy Miller, podzieliła je na 14 grup tematycznych, z czego do realizacji przez Zarząd Główny przyjęła 42 wnioski (wiele wniosków złożonych przez różne Oddziały powtarzało się). Najistotniejsze z nich dotyczą rozszerzenia uprawnień kombatanckich, jednoznacznego załatwienia należnych odszkodowań, objęcia uprawnieniami deportowanych w latach 1944-1946 (Besarabczyków i wywiezionych z ziem litewskich), osądzenia przez Trybunał Międzynarodowy sprawców zbrodni w Katyniu. Wystąpienie do Trybunału Międzynarodowego z wnioskiem o uznanie deportacji dzieci polskich za zbrodnię NKWD przeciw ludzkości.
W zakresie dokumentacji losów Sybiraków Komisja Historyczna została zobowiązana do przygotowania pomocy poglądowych, które mogłyby być demonstrowane na spotkaniach z młodzieżą szkolną; do zweryfikowania danych statystycznych dotyczących liczby deportowanych, na podstawie danych znajdujących się w ewidencji państwowej i kościelnej oraz do nawiązania kontaktów z Wojskowym Instytutem Historycznym i wydziałami instytutów historii uniwersytetów z prośbą o podjęcie badań nad udziałem Sybiraków w II wojnie światowej.
Zjazd uchwalił zmiany do statutu. W § 3 rozdziału I w punkcie l dodano, iż Związek może powoływać oddziały także rejonowe i środowiskowe i tworzyć koła terenowe. W rozdziale II § 6 dodano punkt o działalności charytatywnej, uzupełniono pkt 2 o objęciu pomocą Polaków mieszkających na terenie byłego ZSRR, w pkt. 4 dodano obowiązek opieki nad grobami zesłańców. W § 17 dodano zapis dotyczący warunków wykluczenia członków ze Związku, oraz wiele innych - natury porządkowej.
25 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego zarządu, w czasie którego wyłoniono na wniosek prezesa Ryszarda Reiffa prezydium w następującym składzie:
Józef Bancewicz         - wiceprezes
Józef Kłobuszyński     - wiceprezes
Wiesław Krawczyński  - wiceprezes
Juliusz M. Krawacki     - wiceprezes
Edward Duchnowski     - sekretarz
Feliks Milan                 - skarbnik
Irena Głowacka            - członek.
Komisja Historyczna opracowała i wydała prospekt-informator, w którym w krótkim zarysie przedstawiła martyrologię narodu, założenia ideowe organizacji oraz historię powstania Związku Sybiraków. Wyszedł z druku VIII tom „Wspomnień Sybiraków".
Komisja Historyczna na łamach „Komunikatu" nieustannie apelowała do Zarządów Oddziałów i Kół o gromadzenie przedmiotów archiwalnych w postaci przedmiotów codziennego użytku, korespondencji, dokumentów, fotografii, zapisów i wspomnień i przekazywanie ich do archiwum Zarządu Głównego. Apelowała również o wypełnianie specjalnych kwestionariuszy przygotowanych przez Komisję, stanowiących materiał dokumentacyjny do historii polskiego zesłannictwa i martyrologii narodu.
Ukazało się 9 numerów „Komunikatu".
Do końca roku Komisja socjalna rozdysponowała kwotę 298 mln złotych, pochodzącą z funduszu Zdzisława Pręgowskiego. Zapomogi otrzymało 1400 osób. Dzięki osobistym staraniom Ireny Głowackiej, Związek otrzymał od Zofii Szagonowej z Londynu kwotę 20 tysięcy dolarów, którą donatorka przeznaczyła na potrzeby młodzieży i dzieci Polaków zesłańców nadal przebywających na terenach byłego ZSRR a kształcących się w Polsce.
5 grudnia delegacja Zarządu Głównego została przyjęta na audiencji przez prymasa Polski kardynała Józefa Glempa.
Z okazji II Zjazdu wykonany został medal pamiątkowy, na którego awersie znajduje się znak Związku Sybiraków - Częstochowa 11.11.1994 „II Krajowy Zjazd Związku Sybiraków. V-lecie reaktywowania. Na rewersie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej i napis „Królowo Polski módl się za nami". Projekt medalu wykonała Ewa Olszewska-Borys.

Skocz do góry