Z życia Związku... rok 1993
PROKLAMOWANIE ROKU SYBIRAKA

W tym roku minęła 65. rocznica utworzenia i 5. rocznica reaktywowania Związku Sybiraków. Dla uczczenia obu rocznic prezydium Zarządu Głównego na posiedzeniu w dniu 11 marca podjęło uchwałę o powołaniu Komitetu Przygotowawczego, który opracuje programy uroczystości okolicznościowych, spotkań, akademii rocznicowych i publikacji. Zadaniem Komitetu i jego agend w terenie było przygotowanie uroczystych obchodów Dnia Sybiraka, czterech wielkich wywózek, rocznicy Święta Niepodległości oraz upamiętnienia aresztowań i deportacji żołnierzy Armii Krajowej. W celu upowszechnienia wiedzy o losach Sybiraków Komitet miał nawiązać kontakty i współpracę z organizacjami wojskowymi, szkołami, drużynami harcerskimi, a także teatrami i zespołami artystycznymi. Dla jak najszerszego rozpropagowania idei sybirackiej i zapoznania społeczeństwa z tym nieznanym fragmentem historii Polski, nawiązano kontakty ze środkami masowego przekazu, by pozyskać je do współpracy. Idea uroczystych obchodów sybirackich rocznic znalazła szeroki oddźwięk. Na spotkaniu prezesów wszystkich Zarządów Wojewódzkich w czasie IV Ogólnoświatowej Pielgrzymki na Jasną Górę prezes Ryszard Reiff wystąpił z propozycją, aby najbliższy rok, od maja 1993 do maja roku następnego ogłosić Rokiem Sybiraka obchodzonym pod hasłem „Pamięć zmarłym - żyjącym pojednanie". Propozycja została przyjęta z aplauzem przez uczestników spotkania, jak również przez wszystkich Sybiraków, którzy ten Rok uczcili organizacją spotkań z młodzieżą szkolną i społeczeństwem, a przede wszystkim akcją utrwalania pamięci o naszej przeszłości poprzez fundowanie sztandarów organizacyjnych, tablic pamiątkowych umieszczanych w kościołach, pomników i okolicznościowych publikacji. Patronat nad Rokiem Sybiraka objęli - prezydent Lech Wałęsa i ksiądz Józef kardynał Glemp, Prymas Polski. Działania nasze wspierali i pomagali w organizacji uroczystości religijnych księża kapelani oddziałów i kół oraz kapelan Sybiraków, ksiądz Edmund Cisak. Opis uroczystości jakie odbywały się w kołach i oddziałach znajduje się w części poświęconej historii Oddziałów.
12 maja prezydium Zarządu podjęło uchwałę w sprawie powołania Komisji Odznaczeń w składzie: Anna Czarnocka, Irena Głowacka, Wiesław Krawczyński, Feliks Milan i Olgierd Poważyński. Do zadań Komisji należała weryfikacja wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Sybiraka. Tego samego dnia została powołana Rada Naukowa przy Zarządzie Głównym. W skład Rady weszły osoby zajmujące się zagadnieniami historycznymi i współczesnymi związanymi z losami Polaków na Wschodzie. W zebraniu inauguracyjnym Rady w dniu 23 czerwca uczestniczyli - Aleksandra Szemioth, Adam Wołek, Emilian Weroński, Feliks Milan, Irena Głowacka, Wiesław Krawczyński i Ryszard Piotrowski. W skład Rady Naukowej weszli: Tadeusz Adamek, Daniel Boćkowski, Marek Budziarek, Alicja Gluza, Irena Głowacka, Wiesław Krawczyński, Antoni Kuczyński, Feliks Milan, Zofia Lech, Janusz Przewłocki, Ryszard Piotrowski, Aleksandra Szemioth, Emilian Weroński, Adam Wołek, Paweł Zworski.
Do Rady Kombatanckiej działającej przy kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wszedł przedstawiciel naszego Związku, Zygmunt Czarnocki.
Pismem z dnia 13 kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło Odznakę Honorową Sybiraka. Odznakę zatwierdził również prezydent Lech Wałęsa. Po raz pierwszy Odznakę, zwaną powszechnie przez Sybiraków „Krzyżem Sybiraka", wręczono 17 września 1993 roku podczas uroczystej akademii w Warszawie. Otrzymało ją osiemnaście szczególnie zasłużonych dla Związku osób, byli to: Jan Belina, Krystyna Bogucka, Anna Branicka-Wolska, Edward Duchnowski, Irena Głowacka, Barbara Grabowska, Witold Jankowski, Juliusz M. Krawacki, Wiesław Krawczyński, Władysław Kwieciński, Grażyna Lipińska, Mirosław Pejka, Olgierd Poważyński, Janusz Przewłocki, Ryszard Reiff, Elżbieta Sidorkiewicz, Teresa Tomczyszyn-Wiśniewska, Krystyna Znosko.
29 maja Zarząd Główny podjął uchwałę o nadaniu Odznaki Honorowej Sybiraka prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie i prymasowi Polski księdzu kardynałowi Józefowi Glempowi. Odznaczenie wręczono prezydentowi Lechowi Wałęsie 15 października 1995 roku w czasie spotkania z Sybirakami we Wrocławiu. Prymas, ksiądz kardynał Józef Glemp przyjął Odznakę w czasie audiencji jakiej udzielił sybirakom.
Podobnie jak Odznaka Honorowa Sybiraka popularny, szczególnie wśród sybiraczek, jest krzyżyk noszony na srebrnym łańcuszku. Krzyżyk zaprojektował Hubert Dzikowski z Koła Lipiany w Oddziale Gorzowskim.
Zarząd Główny zaakceptował wzór i zlecił wykonanie pierwszych kilkuset krzyżyków. Cześć została wykonana w wersji posrebrzanej, nieliczne posrebrzane z czarną emalią oraz srebrne, wszystkie w wymiarach 34 x 19 mm. Krzyżyki są wręczane jako upominki, otrzymał go papież Jan Paweł II, kardynał Józef Glemp i liczni księża kapelani Sybiraków. Wiele zdobi sztandary, tablice i pomniki Sybiraków, między innymi został wkomponowany w kamień węgielny pod Pomnik Zesłańców Sybiru, który stanie we Wrocławiu.
W lipcu ukazał się pierwszy numer „Komunikatu", biuletynu wydawanego przez Zarząd Główny, poświęconego bieżącej działalności Związku. W słowie wstępnym do pierwszego numeru komitet redakcyjny pisze: „Uważamy, że obowiązkiem naszym jest dostarczenie informacji o tym, co się dzieje w centrali i w terenie, jak realizowane są cele Roku Sybiraka. Rocznicowy charakter (...) uroczystości zobowiązuje nas do upowszechnienia idei sybirackich i zwarcia szeregów Związku, którego konsolidacja jest silą liczącą się społecznie i cenioną w życiu publicznym Rzeczypospolitej". Biuletyn wychodzi w nakładzie 500 egzemplarzy i jest rozsyłany do oddziałów, jako niezbędna pomoc w organizowaniu pracy oraz utrzymaniu łączności pomiędzy Zarządem Głównym a Sybirakami działającymi w terenie. Do końca roku ukazało się 10 numerów „Komunikatu".
Od dawna rozważana była propozycja wzniesienia pomnika poświęconego pamięci wszystkich zmarłych na zesłaniu Polaków. Spośród różnych propozycji miejsca usytuowania wybrano Białystok.
26 lipca prezes Ryszard Reiff zwrócił się do prezydenta Białegostoku z prośbą o wskazanie i przydzielenie odpowiedniego terenu w mieście, na którym mógłby być wzniesiony Kopiec Pamięci Sybiraków. Władze miasta przychyliły się do prośby i pismem z 14 września zaproponowały teren bezpośrednio sąsiadujący z kościołem Ducha Świętego. W kościele tym znajduje się kaplica Sybiraków. Od tego momentu rozpoczęły się prace związane z budową pomnika. Ogłoszono konkurs na projekt monumentu, przystąpiono do gromadzenia środków finansowych na budowę.
We wrześniu Zarząd powołał, tak potrzebną wszystkim, Komisję Prawną w składzie: Feliks Milan, Bolesław Smólski, Antoni Zwolak, Edward Jabłonka, Wojciech Tyma i Mieczysław Martusewicz.
4 września na zaproszenie Oddziału w Gorzowie Wlkp. odbyła się sesja wyjazdowa Zarządu Głównego. Zebrani na sesji członkowie Zarządu Głównego i oddziałów podjęli uchwałę w sprawie zorganizowania konkursu poezji sybirackiej oraz ogłosili Apel do wszystkich członków Związku o zachowanie jedności organizacyjnej i ideowej.
„Odwołujemy się do poczucia odpowiedzialności, do dumy ze Związku, który powstał dzięki solidarnej pracy wszystkich, który tyle osiągnął i imponuje wszystkim organizacjom społecznym, kombatanckim i osób represjonowanych swą zwartością i ofiarnością, utrzymując jedność w warunkach powszechnego rozpadania się więzi organizacyjnych innych stowarzyszeń i związków. (...)
Zgoda między nami jest podstawą naszej wspólnoty (...) Nie rozbijajcie tego, co razem z nami tworzyliście ciężką pracą w czasie tych czterech lat". Oto fragmenty tego dramatycznego apelu wystosowanego w trosce o dobro naszej organizacji.
Wkrótce po sesji w Gorzowie Wlkp. został opracowany regulamin konkursu poezji sybirackiej, w którym określono warunki i zasady. Termin zakończenia ustalono na dzień 30 marca 1994 roku.

Z okazji 15 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 października postanowił dzień ten uczcić specjalnym listem skierowanym do Ojca Świętego. „W piętnastą rocznicę pontyfikatu w głębokiej pokorze składamy Jego Świątobliwości serdeczne życzenia Bożych błogosławieństw i łask w tak trudnym dziele władania owczarnią naszego Kościoła (...) My, Sybiracy, których zaledwie garstka uratowała się z okresu sowieckich represji, wiemy, co to znaczy poniżenie i upodlenie pojęcia «człowiek» (...) Najserdeczniej życzymy Jego Świątobliwości wielu lat zdrowia i sił w pełnieniu duszpasterskich, na tronie Piotrowym, obowiązków ku chwale Boga i Matki Najświętszej (...).
W czasie tego posiedzenia Zarząd podjął drugą uchwałę „o nadaniu Odznaki Honorowej Sybiraka matkom, które na zesłaniu, w skrajnie ciężkich warunkach potrafiły ocalić swoim dzieciom życie i wychowały je w duchu patriotycznym i polskości".
W październiku przebywający w Irkucku przedstawiciele fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom - Zbigniew B. Kumoś i Józef Koczarski uzyskali zgodę miejscowych władz na przekazanie wiernym w użytkowanie kościoła katolickiego zbudowanego niegdyś przez Polaków -zesłańców. W grudniu w świątyni odbyła się pierwsza msza święta..
Pomyślny dla Związku rok został zakłócony przez grupę osób z Oddziału Wrocławskiego, które dla zaspokojenia partykularnych interesów i ambicji podjęły działania zmierzające do oderwania się od centrali i utworzenia samodzielnej organizacji. Rozpoczęła się kampania oszczerstw skierowana przeciwko Ryszardowi Reiffowi, poświęcając temu tematowi niemal w całości łamy pisma „Sybiracy" wydawanego przez Antoniego Benharda, człowieka o przeszłości nasuwającej podejrzenia co do czystości intencji. Dołączyli do niego - W. Szkotnicki, S. Błoński i B. Włodarczyk, którzy złożyli w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosek o rejestrację Związku Sybiraków III Rzeczypospolitej. Po czterech posiedzeniach sądu dnia 27 czerwca nowy Związek został zarejestrowany. Jednakże, jak się okazało, nowa „organizacja" - liczyła zaledwie kilkunastu członków. W naszym Związku pozostaje nadal około 6500 Sybiraków Oddziału we Wrocławiu.
Komisja Historyczna opracowała i wydała VII tom „Wspomnień Sybiraków" w nakładzie 1200 egzemplarzy. Na nowy tom złożyły się wspomnienia 10 osób, które opisują lata spędzone w łagrach i posiołkach.
Olgierd Poważyński w czasie mszy świętej w kościele Św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej przekazał urnę z ziemią pobraną z mogił w Lesie Katyńskim w dniu 4 października 1989 roku. Urna ta została przekazana 10 lutego 2000 roku do Muzeum Niepodległości jako dar do kolekcji sybirackiej.
Po rezygnacji Olgierda Poważyńskiego, z dniem 3 listopada funkcję sekretarza Zarządu Głównego objął Edward Duchnowski.
Do niewątpliwych sukcesów Zarządu Głównego należy zaliczyć uzyskanie przyznawania uprawnień kombatanckich dzieciom urodzonym na zesłaniu.
Wobec wydłużających się terminów weryfikacji dokumentów na uprawnienia kombatanckie ponowiono starania o ich przyspieszenie, a nasi członkowie podjęli ochotniczo pracę w Urzędzie ds. Kombatantów przy wypisywaniu legitymacji i porządkowaniu dokumentów. Ponownie wystąpiono do rządu i prezydenta Lecha Wałęsy z prośbą o podjęcie starań mających na celu udostępnienie wykazów osób represjonowanych, znajdujących się w archiwach rosyjskich i byłych republik radzieckich.
Wobec braku rezultatów dotychczasowych starań o przyznanie odszkodowań za straty moralne i materialne dla deportowanych i represjonowanych, Zarząd wystosował do sejmu i rządu pismo, w którym przypomina o tych bolesnych sprawach.
Z myślą o Polakach Zarząd skierował do odpowiednich jednostek administracji państwowej apel o przyspieszenie opracowania zasad repatriacji rodaków z Kazachstanu oraz o utworzenie placówek konsularnych w Irkucku i Ałma Acie.
Na podstawie Statutu - § 11 Zarząd Główny na posiedzeniu 4 września nadal godność członka honorowego Związku Sybiraków księdzu infułatowi Tadeuszowi Fedorowiczowi. Ksiądz Fedorowicz w 1940 roku dobrowolnie opuścił Polskę wraz ze swymi parafianami wywożonymi na Syberię. Aresztowany, został osadzony w więzieniu w Semipałatyńsku. Po wypuszczeniu z więzienia był kapelanem 4 Dywizji I Armii Wojska Polskiego w ZSRR. Po powrocie do kraju pełnił obowiązki duszpasterskie w różnych zakładach opiekuńczych, ostatnio w Laskach koło Warszawy w Zakładzie dla Ociemniałych Dzieci.
Z okazji Roku Sybiraka, na zlecenie Zarządu w Oddziale Wojewódzkim w Koszalinie wykonany został medal pamiątkowy. Na awersie znajduje się znak Związku Sybiraków, data 1928-1993 Rok Sybiraka, na rewersie - tory, krzyże, Matka Boża i napis „Dziękujemy za ocalenie tej, co w Ostrej świeci Bramie". Projekt medalu wykonała Ewa Olszewska-Borys.
Komisja Socjalna z funduszu Zdzisława Pręgowskiego otrzymała ponad 260 min zł, które rozdysponowała na 26 Oddziałów Wojewódzkich, dla 398 osób oraz pewną kwotę przeznaczyła dla 33 Polaków-sybiraków z byłego ZSRR. Rozdzielono również dużą ilość różnego rodzaju odzieży, którą przekazała fundacja Fundusz Pomocy Sybirakom.
17 kwietnia 1993 roku w Warszawie ukonstytuował się Komitet Przygotowawczy Roku Sybiraka. Protektorat Honorowy objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa i Prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp. Związek Sybiraków obchodzi jubileusz sześćdziesięciopięciolecia powstania Związku i pięciolecia reaktywowania po II wojnie światowej. W skład Komitetu Przygotowawczego weszli: prezesi i delegaci Oddziałów Wojewódzkich i Kół Terenowych Związku Sybiraków. Przewodniczył obradom Komitetu Ryszard Reiff, prezes Związku Sybiraków.
Rok Sybiraka rozpocznie się pielgrzymką na Jasną Górę w dniach 8-9 maja 1993 roku, zakończy go majowa pielgrzymka w roku przyszłym. Program przewiduje uroczystości upamiętniające wielkie deportacje: 10 lutego i 13 kwietnia 1940 roku oraz 20 czerwca w 1940 i 1941 roku. Za symboliczną rocznicę wywózek żołnierzy i oficerów AK w latach 1944-1952 przyjęto dzień 11 listopada. Dniem pamięci wszystkich represjonowanych na Wschodzie jest 17 września 1939 roku, rocznica agresji b. ZSRR na ziemie polskie. Miesiąc kwiecień stanowi żałobną rocznicę zbrodni katyńskiej z 1940 roku.
Hasło Roku Sybiraka brzmi: PAMIĘĆ -ZMARŁYM, ŻYJĄCYM - POJEDNANIE i w nim zawarta jest ideowa treść tego jubileuszowego roku. Głosi ona prawdę, że Sybiracy mimo doznawanych krzywd, nie żywią ducha zemsty i odwetu, ale pragną sprawiedliwości i zadośćuczynienia.
Celem Roku jest złożenie hołdu poległym i pomordowanym, ale również podjęcie obywatelsko-patriotycznej obecności w nurcie przemian i służba wartościom, które umacniają niepodległość i demokrację odrodzonej Ojczyzny.

Skocz do góry