Z  życia Związku... rok 1992
 POŚWIĘCENIE MOGIŁY SYBIRAKÓW NA POWĄZKACH.
 KANONIZACJA ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO PATRONA SYBIRAKÓW

I Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków wytyczył główne kierunki działania realizowane konsekwentnie przez zarządy wszystkich szczebli. Podczas narady Zarządu Głównego i prezesów Oddziałów Wojewódzkich w dniu l lutego szczegółowo omówiono kierunki działania w bieżącym roku, podkreślając potrzebę zakończenia procesu weryfikacji dokumentów składanych w celu uzyskania uprawnień kombatanckich. Zwrócono uwagę na konieczność zintensyfikowania publikacji prasowych propagujących zarówno idee Związku jak i tragiczną przeszłość jego członków. Potwierdzono potrzebę rozwoju kontaktów z Polakami w Rosji, Kazachstanie, Białorusi, Litwie i Ukrainie.
14 kwietnia, w obecności delegacji ze wszystkich oddziałów, w Warszawie na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach odbyła się uroczystość poświęcenia Symbolicznej Mogiły Sybiraka. Mogiła powstała w miejscu, gdzie w latach 30. Związek Sybiraków założył kwaterę żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej.
16 maja Zarząd podjął dwie bardzo ważne uchwały
- uchwałę o ustanowieniu Odznaki Honorowej Sybiraka i uchwałę o powołaniu zespołu fundacyjnego sztandaru Zarządu Głównego. W skład zespołu weszli -Wiesław Krawczyński, Irena Głowacka, Barbara Czapska, Maria Markiewicz, Janusz Przewłocki i Edward Bobel. Zadaniem zespołu było zgromadzenie środków niezbędnych na zakup sztandaru, opracowanie projektu plastycznego oraz regulaminu działania zespołu.
Pomysłodawcą i projektantem odznaki był Olgierd Poważyński, który także opracował regulamin nadawania odznaczenia. W § l Regulaminu czytamy, że „Odznaka Honorowa Sybiraka" stanowi zaszczytne wyróżnienie za zasługi położone dla realizacji celów Związku Sybiraków, a w szczególności zadań określonych w statucie stowarzyszenia. Odznaka może być nadawana członkom Związku, osobom, organizacjom i instytucjom czynnie współpracującym ze Związkiem Sybiraków, członkom oddziałów zagranicznych, a także zbiorowościom społecznym. Odznaka nadawana jest przez prezesa na wniosek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.
Projekt odznaki, regulamin nadawania i wzór legitymacji zostały złożone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w celu uzyskania zatwierdzenia odznaki.
W związku z oficjalną wizytą rządową z prezydentem Lechem Wałęsą w Rosji, w Kancelarii Prezydenta Zarząd Główny złożył dokument pod nazwą „Oczekiwania ze strony środowisk represjonowanych w b. ZSRR", dotyczący wypłaty odszkodowań dla pokrzywdzonych przez reżim stalinowski obywateli polskich. Dokument ten polska delegacja rządowa podczas rozmów dwustronnych przekazała rządowi Rosji.

W dniach 9-11 maja w czasie III Ogólnoświatowej Pielgrzymki na Jasną Górę delegacje Oddziałów i poczty sztandarowe uczestniczyły w uroczystościach w Czernej koło Krzeszowic, gdzie w kościele klasztornym odprawiona została uroczysta msza święta, jako dziękczynienie za kanonizację Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków. Po mszy św. odbyły się u grobu św. Rafała modły oraz złożenie darów wotywnych.
W Jelczu-Laskowicach w dniach 15-17 września odbył się Zjazd Sierot Wychowanków Syberyjskich Domów Dziecka. W Zjeździe uczestniczyły osoby, które pozbawione rodziców i bliskich kilka lat dzieciństwa spędziły w domach dziecka organizowanych przez stronę polską. Było to niezwykle wzruszające spotkanie, a uczestnicy obiecali sobie odtąd spotykać się częściej.
Ukazał się kolejny, VI tom Wspomnień Sybiraków pod redakcją Janusza Przewłockiego. Tom zawiera wspomnienia 19 osób, które przebywały w łagrach i na zesłaniu.
Komisja Socjalna otrzymała 166 min zł, które w całości przeznaczyła na zapomogi dla 287 najuboższych Sybiraków z oddziałów wojewódzkich, a także Sybiraków z byłego ZSRR. Pieniądze na zapomogi Komisja otrzymała z tak zwanego funduszu Zdzisława Pręgowskiego. Mieszkający od czasu zakończenia II wojny światowej w Szwajcarii Zdzisław Pręgowski, inżynier architekt, na pomoc dla Sybiraków przeznaczył roczne odsetki od kwoty 100 tysięcy dolarów ulokowanych na koncie w banku w Szwajcarii, a także od Związku Sybiraków w Kanadzie i od Anny Branickiej-Wolskiej. 269 osób otrzymało skierowania na leczenie sanatoryjne. Podobnie jak w latach poprzednich rozdzielono odzież, lekarstwa i sprzęt rehabilitacyjny - 16 wózków inwalidzkich, regulatory ułatwiające chodzenie osobom niepełnosprawnym, strzykawki jednorazowe i inne medykamenty.
W grudniu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy została wpisana do rejestru fundacja „Fundusz Pomocy Sybirakom". Fundatorami byli - Andrzej J. Szweryn, Adam Dąbrowski działający w imieniu firmy „Color Traiding" Spółka z o.o. oraz Ryszard Styczyński i Zbigniew B. Kumoś. Nadzór nad Fundacją sąd powierzył kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zadaniem Fundacji jest pomoc Sybirakom żyjącym w kraju i za granicą, a szczególnie tym pozostającym w Kazachstanie, na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji.
Do końca roku Urząd ds. Kombatantów pozytywnie zweryfikował blisko 39 tysięcy wniosków o przyznanie uprawnień kombatanckich.
Podsumowując dorobek mijającego roku prezes Ryszard Reiff potwierdził wierność racjom nadrzędnym - bezpieczeństwu ojczyzny, apolityczności naszej organizacji, idei niepodległości i demokracji.
Zarząd Główny na spotkaniu z księdzem Prymasem przedstawił w dyskusji cele i zadania Roku Sybiraka

Skocz do góry