ODDZIAŁ    SIERADZ

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul.
Kościuszki 5, 98-200 Sieradz


    Wojewódzki Oddział Związku Sybiraków w Sieradzu został powołany na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 14 stycznia 1990 roku. Tą samą uchwałą przyjęto w poczet członków związku 21 osób wchodzących w skład grupy założycielskiej, powierzając im przygotowanie zebrania organizacyjnego. W skład grupy założycielskiej miedzy innymi wchodzili Wiesława Łazuchiewicz, Kazimierz Markiewicz, Maria Syrewicz, Irena Kubiak i inni. Zebranie założycielskie odbyło się 28 lutego 1990 roku, w klasztorze ss. urszulanek w Sieradzu.
Pierwszym prezesem zarządu została wybrana Wiesława Łazuchiewicz. Do końca roku powołano cztery koła terenowe Związku - w Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli. Liczba członków wynosiła około 90 osób.
W związku z rezygnacją Wiesławy Łazuchiewicz z funkcji zebrani wybrali jednogłośnie na prezesa Antoniego Firlita. Praca zarządu i poszczególnych komisji koncentrowała się głównie na weryfikacji dokumentów członkowskich i na uprawnienia kombatanckie, a również na pomocy socjalnej udzielanej członkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
II Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego w Sieradzu odbyło się 19 października 1994 roku. Po referacie sprawozdawczym prezesa i przewodniczących poszczególnych komisji przeprowadzono wybory do zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Na prezesa ponownie został wybrany Antoni Firlit.
W okresie II kadencji zarządu liczba członków wynosiła około 120 osób. Praca zarządu i kół ogniskowała się głównie wokół gromadzenia pamiątek przywiezionych z Sybiru, propagowania w społeczeństwie tematyki sybirackiej, pomocy socjalnej.
III Walne Zgromadzenie Sybiraków Ziemi Sieradzkiej odbyło się 26
października 1999 roku. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi dokonano wyborów. Prezesem został ponownie Antoni Firlit.
Obecnie Oddział liczy 102 członków.
Wszystkie koła Oddziału ufundowały sztandary, tablice lub pomniki dla podkreślenia jedności Związku i uczczenia pamięci rodaków zmarłych i pomordowanych w latach zesłania.
Pierwszym był pomnik zlokalizowany na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli, poświęcony tym „którzy nie powrócili z Sybiru". Odsłonięcie i poświęcenie pomnika nastąpiło 13 września 1992 roku. Poświęcenia dokonał ksiądz Kliś, kapelan Koła. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu, władze miasta, sybiracy, kombatanci, młodzież.
7 sierpnia 1994 roku staraniem koła w Wieluniu odsłonięte pomnik stojący na tle groty na terenie klasztoru oo. franciszkanów, poświęcony „Pamięci tych, którzy na zawsze zostali w «nieludzkiej ziemi»". Poświęcenia pomnika dokonał ksiądz E. Cisak - kapelan Sybiraków. W mszy świętej i uroczystościach uczestniczyli posłowie i senatorzy Ziemi Sieradzkiej, wojewoda sieradzki - Jan Ryś, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, władze miejskie Wielunia, wojsko i młodzież. Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes Oddziału Związku Sybiraków w Sieradzu - Antoni Firlit. Na poświęconej tablicy umieszczono napis „Ofiary zesłania po 17 września 1939 roku, których prochy pozostały w bezkresnej tajdze Sybiru i stepach Kazachstanu, proszą ocalałych i potomnych o pamięć i modlitwę ".
20 września 1996 roku po mszy świętej w klasztorze ss. urszulanek w Sieradzu odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Sybiraków. Mszę świętą celebrował ksiądz dziekan diecezji sieradzkiej prałat Józef Frątczak. W uroczystościach wzięli udział posłowie, senatorzy, przedstawiciel ministra Jacka Taylora, wojewoda sieradzki, władze miasta, przedstawiciele wojska polskiego, organizacje kombatanckie, społeczne, młodzież i społeczeństwo województwa, w tym poczty sztandarowe. Kilku Sybiraków zostało odznaczonych Honorową Odznaką Sybiraka.
Związek Sybiraków w Sieradzu wspólnie ze stowarzyszeniem Rodzina Katyńska ufundował na cmentarzu miejskich w Sieradzu pomnik poświęcony „pamięci pomordowanych oficerów polskich i zesłańców na «nieludzką ziemię»" - który odsłonił i poświęcił ksiądz Zdzisław Peszkowski 19 kwietnia 1995 roku. Uroczysta msza święta odbyła się na cmentarzu, w której brały udział delegacje kombatanckie, wojska, straży więziennej, policji i mieszkańcy miasta oraz młodzieży.
W Dniu Sybiraka - 17 września 1999 roku wojewódzkie uroczystości odbyły się w Sieradzu. Rozpoczęła je msza święta w kościele farnym celebrowana przez księdza prałata Czesława Rawskiego - sybiraka, przy współudziale wielu księży dekanatu sieradzkiego. Podczas mszy odsłonięte i poświęcono tablicę pamięci Sybiraków. Tablicę ufundowali członkowie koła sieradzkiego dla uczczenia rodaków zmarłych i pomordowanych na Syberii oraz dla uświadomienia społeczeństwu parafii martyrologii narodu polskiego.
W uroczystości uczestniczyli starosta sieradzki i prezydent miasta Sieradza. Kompania honorowa Kabloliniowej Radiowej Jednostki Wojskowej z Sieradza, wiele pocztów sztandarowych, organizacji kombatanckich, społecznych i młodzieżowych. Szczególnie pięknie zaprezentował się chór nauczycielski z Wielunia, który rozpoczął uroczystość odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Dalsze uroczystości odbyły się na placu Józefa Piłsudskiego. Przemówienia okolicznościowe wygłosili starosta sieradzki i
prezes Łódzkiej Rady Wojewódzkiej - M. Pejka, którzy udekorowali sztandar Jednostki Wojskowej w Sieradzu Honorową Odznaką Sybiraka przyznaną za współpracę ze Związkiem. Delegacje parlamentarzystów, władz, sybiraków, społeczeństwa i młodzieży złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i na cmentarzu pod pomnikiem Pomordowanych i Zaginionych na Wschodzie.
Na 10. rocznicę powstania Koła w Wieluniu jego członkowie ufundowali sztandar, którego uroczysta prezentacja odbyła się 14 maja 2000 roku, poświęcenia dokonał ksiądz biskup Edward Frankowski w czasie Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę.
Z inicjatywy zarządu Oddziału i Stowarzyszenia Polska-Wschód ogłoszony został w 1996 roku konkurs na wspomnienia Sybiraków, którego wyniki przeszły oczekiwania.
Oddział prowadził akcję pomocy Sybirakom powodzianom, pomocy Polakom zamieszkałym na Wschodzie.
Oddział był też organizatorem wystawy w miejscowym Muzeum poświęconej „Golgocie Wschodu".

 

Skocz do góry