ODDZIAŁ    PUŁAWY

ZARZĄD ODDZIAŁU
al.Królewska 3,
24-100 Puławy
tel:
               email


Na wiadomość o zarejestrowaniu w Warszawie Związku Sybiraków zawiązała się w Puławach grupa założycielska, w skład której weszli: Wiktor Bucior, Edward Jabłonka, Wiesław Jaworski, Danuta Kobiałka, Zygmunt Krawczyk, Maria Niedbalska, Ewa Rasiewicz, Jerzy Różański, Czesław Sankowski, Tadeusz Sobolewski, Adam Wołk, Halina M. Wołochowicz, Czesław Woś, Stanisław Zadura i Antoni Zwolak. Uchwałą z dnia 5 maja 1989 roku Zarząd Główny nadał członkostwo Związku osobom tworzącym grupę założycielską i zobowiązał do zorganizowania walnego zgromadzenia.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 28 czerwca 1989 roku. W zebraniu uczestniczyło 14 osób z grupy założycielskiej i 8 kandydatów do Związku. W jawnych wyborach wybrano trzyosobowy zarząd. Na prezesa zarządu został wybrany Edward Jabłonka. Zostały powołane komisje - socjalno-bytowa i rentowo-emerytalna, historyczna, ochrony zdrowia i prawno- organizacyjna.
Wskutek rezygnacji z funkcji sekretarza i skarbnika zwołano II Walne Zgromadzenie Oddziału. Odbyło się ono 24 marca 1990 roku. Przeprowadzono wybory uzupełniające. Na prezesa ponownie wybrano Edwarda Jabłonkę.
III Walne Zgromadzenie 14 lipca 1991 roku wybrało nowy zarząd oraz komisję rewizyjną.
W ciągu sześciu lat Związek Sybiraków w Puławach funkcjonował jako koło na prawach oddziału. Formalne nadanie Związkowi Sybiraków w Puławach praw oddziału nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 23 września 1995 roku.
Z inicjatywy Edwarda Jabłonki i według wspólnego projektu z artystką malarką panią Marią Szewczyk-Kapturkiewicz został wykonany sztandar Oddziału. Uroczyste
poświęcenie sztandaru odbyło się w dniu 30 sierpnia 1991 roku na terenie koszar Garnizonu Puławskiego Wojska Polskiego i połączone było z uroczystą przysięga żołnierzy odbywających służbę zasadniczą. Uroczystość poprzedziła msza św. polowa odprawiona przez kapelana garnizonu płk. księdza E. Skarżyńskiego. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz, Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, żołnierze Armii Krajowej pułku „Wilk", Związku Inwalidów Wojennych, NSZZ „Solidarność" Zakładów Azotowych w Puławach, sybiracy i miejscowe społeczeństwo. Po akcie przysięgi młodzi żołnierze w szyku defiladowym przeszli przed sztandarem Sybiraków oddając hołd wszystkim, którzy cierpieli za świętą sprawę - ojczyznę. Niebawem sztandar towarzyszył Sybirakom w pielgrzymce do Rzymu na uroczystość kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego, a także na uroczystości na cmentarzu żołnierzy polskich na Monte Cassino.
17 września 1993 roku w kasynie garnizonowym w Puławach odbyła się uroczystość odznaczenia Odznaką Honorową Sybiraka Jednostki Wojskowej oraz osób w szczególny sposób zasłużonych dla Związku.
Odznakę Honorową Sybiraka otrzymało 25 sybiraków, odznaki zbiorowe otrzymały 3 instytucje współpracujące i popierające działalność Związku
.
 

Skocz do góry