ODDZIAŁ    ŁOMŻA

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Nowa 2, 18- 400 Łomża
 


Związek Sybiraków w Łomży powstał na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 31 marca 1989 roku, drugą uchwałą podjętą tego samego dnia w poczet członków Związku zostało przyjętych 15 osób stanowiących grupę założycielską na terenie województwa łomżyńskiego. Inicjatorami zorganizowania Związku w Łomży byli Danuta Biedrzyńska, Adam Bargielski oraz Helena i Zygmunt Modzelewscy. W okresie poprzedzającym walne zgromadzenie zarejestrowanych było już 260 osób. Zgłoszenia zainteresowanych wstąpieniem do Związku przyjmowała redakcja tygodnika „Kontakty", niezwykle zaangażowanego i sprzyjającego Sybirakom.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 19 maja 1989 roku przy licznym udziale sybiraków, którzy przybyli zarówno z Łomży jak i okolicy.
Po części i
nformacyjnej zebrania przeprowadzono wybory do zarządu Oddziału. Pierwszym prezesem został Henryk Milewski. W okresie organizacyjnym Oddział liczył już 420 członków, jedno koło w Łomży i siedem kół w trakcie organizacji.Sztandar Oddziału ZS w Łomży. Poświęcony przez Jana Pawła II w kościele Miłosierdzia Bożego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny
II Walne Zgromadzenie odbyło się 5 czerwca 1993 roku. W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem został ponownie Henryk Milewski. Od czasu I Zgromadzenia liczba członków wzrosła do 1400, funkcjonowało już 14 kół terenowych - trzy koła w Łomży i w Ciechanowcu, Czyżewie, Grajewie, Jedwabnem, Kolnie, Piątnicy, Przytułach, Szczuczynie, Śniadowie, Wysokiem Mazowieckim i Zambrowie.
Łomżyński Oddział Związku Sybiraków od chwili powstania podjął działalność propagandową mającą na celu zapoznanie jak najszerszej społeczności z historią zesłań. W 1989 roku
Stela upamiętniająca sybiraków z gminy Piekuty. Wystawiona staraniem miejscowych sybiraków należących do koła ZS w Wysokim Mazowieckimzostał ogłoszony konkurs na wspomnienia. Napłynęło wiele bardzo dobrych prac, które wydane Grota Matki Bożej obok kościoła parafialnego w Piekutach. Obok groty stela upamiętniająca sybiraków. zostały w czterech tomach pod wspólnym tytułem „Wschodnie losy Polaków". Książki ukazują się od 1991 roku, wydawcą jest wydawnictwo łomżyńskie Stopka. Cykl jest kontynuowany - obecnie ukazał się szósty tom.
W czerwcu 1991 roku mieszkańcy Łomżyńskiego przeżywali podniosłe chwile
spotkania z papieżem Janem Pawłem II, który w czasie pielgrzymki do Polski nawiedził Łomżę. Sybiraków reprezentowali przedstawiciele trzech kół, ich sztandary poświęcił Ojciec Święty. Były to sztandary kół w Łomży, Zambrowie i Czyżewie. Przemawiając do wiernych Ojciec Święty powiedział między innymi „ Tu na tej ziemi, nie można nie pamiętać o Sybirakach". Na spotkanie z papieżem przyjechali sybiracy pochodzący Na cmentarzu parafialnym w Czyżewie pomnik - rzeźba w kamieniu - GRÓB SYBIRAKA - wystawiony przez Koło ZS.z tych stron, a obecnie mieszkający w Anglii, USA, Niemczech i na Litwie. Delegacja Sybiraków z prezesem Ryszardem Reiffem przekazała Ojcu Świętemu cztery tomy książki pod tytułem „Wschodnie losy Polaków", album zdjęć Pomnika-Mauzoleum w Częstochowie i godło -znak Sybiraków.
26' września 1993 roku przy nowej świątyni pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Łomży nad symboliczną Mogiłą Sybiraków ustawiono brzozowy krzyż.
Sztandar grupy sybiraków w Kobylinie-Borzymach należących do Koła ZS w Wysokiem Mazowieckiem
W 1994 roku w piątą rocznicę utworzenia związku w czasie uroczystości koronacyjnych cudownego obrazu Matki Boskiej Sybiraków w Grodźcu koło Opola w darze ofiarnym Oddział przekazał na ręce kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski obraz „Pogrzeb w syberyjskim stepie" namalowany przez sybiraka Kazimierza Wojewodę.
19 czerwca 1994 roku w Zuzeli, rodzinnej wsi księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, odbyły się uroczystości związane z siedemdziesiątą rocznicą święceń kapłańskich kadrynała i poświęceniem dzwonów ofiarowanych przez Zdzisława Pręgowskiego. W uroczystości uczestniczyło
Przy ogrodzeniu kościoła Św. Krzyża w Przytułach płyta pamiątkowa kamienna. Na niej metalowy krzyż. Wystawiona przez Koło ZS.ponad 100 delegacji sybiraków i prezes Ryszard Reiff oraz przedstawiciele władz centralnych z premierem Waldemarem Pawlakiem.
W 1994 roku swój sztandar poświęcili sybiracy mieszkający
W kruchcie kościoła Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem granitowa tablica wystawiona przez miejscowe Koło ZS. w gminie Kobylin.
29 czerwca 1994 roku w kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckim
proboszcz parafii poświęcił sztandar tutejszego Koła i pamiątkową tablicę umieszczoną w kościele. Fundatorami obu symboli byli członkowie Koła. We wrześniu odbyły się dwie uroczystości poświęcenia tablic pamiątkowych - 11 września w Czyżewie i 17 września w Ciechanowcu. Tablicę wmurowaną w kościele Świętej Trójcy poświęcił sybirak - ksiądz Michał Wilniewczyc.
17 września sybiracy i mieszkańcy Zambrowa uczestniczyli w podniosłej
Na cmentarzu komunalnym w Zambrowie miejscowe Koło ZS wystawiło pomnik - kompozycję rzeźbiarską - z inskrypcjami i petrorytami.uroczystości na cmentarzu parafialnym. Tego dnia kapelan Sybiraków, ksiądz Józef Malinowski, poświęcił pomnik - Symboliczny Grób Sybiraków, którym nie dane było spocząć w ojczystej ziemi. Pomnik został zbudowany z dobrowolnych składek członków Kół i wpłat miejscowych przedsiębiorstw. 13 listopada na przykościelnym placu w Łomży odbyła się wspaniała uroczystość poświęcenia pomnika - Symbolicznego Grobu Sybiraków zmarłych i zamordowanych na Wschodzie. Pomnik ufundowali członkowie Koła wspierani wpłatami samorządów terenowych, dotacją Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i prywatnych darczyńców. Kształtem i bryłą pomnik nawiązuje do słów Ewangelii "A gdy ci zamilkną, kamienie wołać będą". Na tablicy pomnika umieszczono daty kolejnych wywózek.
W podniosłej uroczystości uczestniczyli licznie mieszkańcy miasta, kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - profesor Adam Dobroński, który wraz z prezydentem Łomży dokonał odsłonięcia pomnika. Pod pomnikiem umieszczona jest urna z ziemią z polskiego cmentarza na Monte Cassino i ziemią z mogił ofiar stalinowskich represji w Syktywkarze w Republice Korni.
W czerwcu w Łomży została otwarta wystawa fotograficzna pod nazwą „Dzieci tułacze".
Sztandar Koła ZS w Czyżewie. Poświęcony w Łomży przez Jana Pawła II podczs IV pielgrzymki do Ojczyzny. Reportaże z wystawy prezentowane były w miejscowej telewizji kablowej, zwiedziło ją dużo młodzieży szkolnej.
W lipcu 1995 roku na cmentarzu parafialnym w Czyżewie
odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z poświęceniem pomnika - Symbolicznej Mogiły Sybiraków. Pomnik został wzniesiony dzięki ofiarności członków Koła.
W dniu Święta Niepodległości Koło w Ciechanowcu poświęciło sztandar
Sztandar koła ZS w Ciechanowcu.Na awersie dedykacja MATKOM SYBIRACZKOM. organizacyjny ufundowany przez członków lokalnego samorządu. Sztandar przekazał burmistrz Ciechanowca Stanisław Kryński. Uroczystość poświęcenia odbyła się w kościele parafialnym podczas mszy świętej odprawianej w intencji sybiraków.
20 listopada 1996 roku odbyło się poświęcenie obrazu przedstawiającego patrona Związku świętego Rafała Kalinowskiego, namalowanego przez Kazimierza Lemańskiego i przekazanie go w darze kościołowi Miłosierdzia Bożego w Łomży.
18 sierpnia 1997 roku w Wąsoczu odbyło się poświęcenie pamiątkowej tablicy „W hołdzie ofiarom wojny i prześladowań". Tablica powstała dzięki ofiarności członków Koła.

W 57 rocznicę wywózki Polaków na Syberię,
Grupa miejscowych sybiraków, należących do Koła w Wysokiem Mazowieckiem, przy kościele Św. Stanisława Biskupa Męczennika wystawiła kamienną stelę z inskrypcją dziękczynną.w dniu 13 kwietnia 1997 roku mieszkańcy Kobylina-Bożymy uczestniczyli w uroczystości poświęcenia pomnika - Symbolicznego Grobu Sybiraków ufundowanego przez członków koła, mieszkańców gminy. Grób został usytuowany na przykościelnym placu w Kobylinie.
19 września 1999 roku w Ciechanowcu odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika wzniesionego w hołdzie „Ofiarom Sybiru 1939-1947". Pomnik został ufundowany przez sybiraków z Koła w Ciechanowcu przy wydatnej pomocy władz miasta. Pomnik usytuowany jest u zbiegu ulic Sienkiewcza i Wińskiej, obok istniejącego już pomnika - Grobu Nieznanego Żołnierza. Pomnik stanowi wybrukowana
Koło ZS w Ciechanowcu wystawiło kompozycję 7 krzyży  dębowych i głaz - symbol drogi Golgoty. Pierwszy krzyz poświęcił Jan Paweł II. W fundamencie krzyża urna z prochami.alejka symbolizująca trudną drogę zesłańczą, na początku której ustawiony jest głaz z tablicą odlaną w brązie z napisem „Ofiarom Sybiru 1939-1947". Dalej, przy alei stoi siedem krzyży dębowych symbolizujących siedem lat zesłania. W fundament pierwszego krzyża, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II  10 czerwca 1999 roku w Drohiczynie, wmurowano akt fundacyjny i prochy pobrane z grobów Sybiraków, którzy nie przeżyli zesłania. Na krzyżach będą umieszczane tabliczki z nazwiskami zesłańców zmarłych na Syberii. Uroczystą mszę św. tego dnia celebrował i homilię wygłosił ks. infułat Eugeniusz Borkowski. Podczas mszy świętej na ołtarzu leżały niezwykłe relikwie - stuła ze zgrzebnego ręcznika obszyta barwną krajką z syberyjskiej rubaszki, własnoręcznie wykonana i używana na Sybirze przez zesłańca księdza Jana Wasilewskiego, a następnie razem z nim pochowana w 1948 roku w syberyjskiej ziemi. Szczęśliwie odnaleziona przy identyfikacji grobu - powróciła do Drohiczyna.Poczty sztandarowe podczas uroczystości poświęcenia pomnika MATKOM SYBIRACZKOM
Pomnik MATKOM SYBIRACZKOM przy kościele Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem wystawiony przez miejscowe Koło ZS. Granitowa podstawa nawiązuje do ołtarzowej mensy.Pięknym dorobkiem edytorskim może poszczycić się łomżyński Oddział. Oprócz wspomnianych już sześciu tomów „ Wschodnich losów Polaków " ukazał się tom wspomnień Henryka Milewskiego pod tytułem W stepach i tajgach Sybiru", tomik wspomnień Jadwigi Solińskiej pod tytułem „ Sybiraczka " oraz trzy numery Biuletynu zawierającego najważniej­sze informacje o Oddziale. Zarząd Oddziału był współorganizatorem wraz z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym imienia Wagów i Muzeum Okręgowym w Łomży sesji naukowej na temat „Łomżyniacy na syberyjskich szlakach w XIX i XX wieku", w czasie której referaty wygłosili Michał Gnatowski, Andrzej Woltanowski, Jan Trynkowski i Henryk Milewski. Od momentu powstania Oddziału Barbara Lorinczy prowadzi Kronikę, notując w niej wszystkie ważniejsze wydarzenia.
W okresie od 1993 roku za wybitne osiągnięcia w pracy organizacyjnej Odznaką Honorową Sybiraka zostało odznaczonych 97 członków Związku w tym wiele Matek-Sybiraczek.

Skocz do góry