ODDZIAŁ  KIELCE

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Pderewskiego 20 oficyna 1 piętro,
25-004 Kielce
email.: sybiracykielce@wp.pl 


    Pierwsze, nieformalne spotkanie Sybiraków województwa kieleckiego i radomskiego odbyło się 4 lutego 1989 roku w sali domu parafialnego przy kościele Świętej Trójcy. Na spotkanie przyszło około 50 osób, które już wcześniej interesowały się sprawą, lub słyszały radiowe i telewizyjne komunikaty. Na spotkaniu tym powołano dwa komitety założycielskie - radomski i kielecki. W skład komitetu województwa kieleckiego weszli Anna Apanowicz, Alicja Malina, Krystyna Dziekońska, Zofia Oleszek, Sabina Rusin, Wiesława Zacharzewska, Maciej Lis i Józef Dzikowski jako przewodniczący. Kielecka grupa założycielska przyjmowała zgłaszających się zainteresowanych w lokalu użyczonym przez Muzeum Narodowe.
 Uchwałą z dnia 31 marca 1989 roku Zarząd Główny powołał oddział w Kielcach. Drugą uchwałą z tego samego dnia przyjął w poczet członków Związku 87 osób upoważniając je do zorganizowania zebrania założycielskiego.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 30 kwietnia 1989 roku z udziałem ponad 200 osób, w tym ponad 112 osób z prawem do głosowania. Zgromadzenie wybrało zarząd Oddziału i ustaliło zadania na najbliższą przyszłość. Wybrano Komisję rewizyjną i komisje problemowe - weryfikacyjną, socjalną, kulturalną i historyczną. Na prezesa zarządu został wybrany Józef Dzikowski, który funkcję tę pełni nadal.
Za główne zadania jakie stanęły przed zarządem w pierwszym okresie działalności uznano sprawne przyjmowanie nowych członków, wstępną weryfikację dokumentów osób ubiegających się o członkostwo, pomoc i opiekę nad osobami samotnymi i chorymi, zbieranie dokumentów i pamiątek, propagowanie, w różnych formach, wśród społeczeństwa informacji o losach Sybiraków. Uzyskane blisko 20 min zł oraz pewną ilość odzieży rozdzielono pomiędzy najbardziej potrzebujących. Na koniec I kadencji zarządu Oddział liczył 357 członków,  6 kół terenowych i koło Rodzin Katyńskich. Utworzono koła terenowe w Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Busku, Starachowicach, Włoszczowej i Ostrowcu Świętokrzyskim.
II Walne Zgromadzenie odbyło się 25 października 1992 roku. Sprawozdanie z działalności za okres trzech lat złożył prezes Józef Dzikowski. Wybrano nowy zarząd Oddziału, w składzie zarządu i poszczególnych Komisji zaszły niewielkie zmiany. Liczba członków w tym okresie wynosiła 335 osób.
III Walne Zgromadzenie odbyło się 30 kwietnia 1995 roku. Omówiono działalność zarządu II kadencji, osiągnięcia i porażki, wytyczono zadania do realizacji na przyszłość. Odbyły się wybory do zarządu i komisji.
 29 marca 1992 roku podczas uroczystej mszy świętej w kościele garnizonowym w Kielcach ksiądz biskup Mieczysław Jaworski poświęcił sztandar Oddziału. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele  władz województwa i miasta, kompania honorowa Garnizonu kieleckiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, sybiracy i ich rodziny. Dla upamiętnienia tego wydarzenia sybiracy ufundowali dla kościoła obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Katyńskiej.
Założona została Księga Sztandaru, do której wpisano historię powstania sztandaru, a podpisy złożyli w niej ksiądz biskup M. Jaworski, przedstawiciele władz miasta, goście i sybiracy. Piękne słowa wpisał do Księgi wojewoda kielecki Józef Ploskonka, „W dniu uroczystym chylę czoło przed waszym cierpieniem, które utorowało drogę III Rzeczpospolitej".
 16 września 1994 roku w przededniu 55. rocznicy wkroczenia armii sowieckiej na ziemie polskie, na Cmentarzu Starym odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika - Mogiły Symbolicznej Sybiraków. W obecności licznie zgromadzonych Sybiraków i gości ksiądz biskup Mieczysław Ja-worski dokonał aktu poświęcenia Mogiły. Kompania honorowa Wojska Polskiego uczciła zmarłych na obczyźnie rodaków salwą honorową. Pomnik na cmentarzu został ufundowany z dobrowolnych składek sybiraków Kielecczyzny. Wkrótce obok mogiły zaczęły pojawiać się tabliczki z nazwiskami osób zmarłych lub zaginionych na Syberii.
17 września 1998 roku w bazylice katedralnej w Kielcach ksiądz biskup Mieczysław Jaworski poświęcił tablicę upamiętniającą wszystkie zsyłki Polaków na Sybir,  począwszy od Konfederacji Barskiej aż do czasów najnowszych.
Oddział zorganizował trzy wystawy tematyczne. Wystawa „Zbrodnia Katyńska " ukazywała poprzez odpowiedni dobór materiału ikonograficznego ogrom cierpienia i okrucieństwo zbrodni, jakiej dopuścili się komuniści.
Wystawa „Na nieludzkiej ziemi" pokazywała dokumenty, fotografie i pamiątki z zesłania. Wystawa trzecia zawierała eksponowane na poprzednich wystawach dokumenty i realia.
W celu przybliżenia społeczeństwu tematyki sybirackiej organizowane są wieczory „Wspomnień Sybiraków ". Odbywają się one według scenariusza opracowanego przez Irenę Błaszkiewicz i Czesławę Fidler.
W 1997 roku Zarząd wydał „Księgę Sybiraków " województwa kieleckiego. Księga składa się z dwóch części. Część I zawiera krótki rys historyczny deportacji Polaków na Sybir począwszy od konfederatów barskich aż do czasów nam współczesnych, z uwzględnieniem liczby deportowanych w każdej z czterech zsyłek lat 1940-1941, rozmieszczenie zesłańców na terytorium ZSRR oraz dane dotyczące liczby powracających do kraju. W zwartej formie omówiono historię powstania Oddziału, tworzenie kół w terenie, pracę i osiągnięcia poszczególnych komisji problemowych. Część II zawiera szczegółowe informacje o członkach Związku Sybiraków Oddziału Kieleckiego. Znajdujemy tu między innymi dane dotyczące daty i miejsca urodzenia, datę deportacji i miejsce zesłania, wykształcenie, datę powrotu do kraju, aktualne miejsce zamieszkania. Księga została starannie wydana, bogato ilustrowana - prawie przy każdej informacji - biogramie znajduje się zdjęcie osoby deportowanej. W środku barwna wkładka ze zdjęciami z ważniejszych uroczystości, jakie odbyły się w Oddziale.
30 Sybiraków z Oddziału Kieleckiego napisało wspomnienia z czasu zesłania na Syberię. Sześć z tych wspomnień zostało wydane drukiem. Oddział sukcesywnie wydaje dwa razy w roku Komunikaty Wewnętrzne, które otrzymują wszyscy członkowie Związku. Wydano 21 Komunikatów.
Po zmianach administracyjnych kraju, w wyniku czego dołączyła 40-osobowa grupa z Sandomierza, Oddział liczy 321 członków.

Skocz do góry