ODDZIAŁ  K ALISZ

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Wąska 13
, 62-800 KALISZ
 


   Ukazujące się coraz częściej w prasie krajowej i lokalnej informacje o Sybirakach i o powstaniu w Warszawie Związku Sybiraków, wzbudziły żywe zainteresowanie mieszkających w Kaliszu i województwie byłych zesłańców. Eugenia Pastuszek, która sześć lat spędziła na tułaczce, nawiązała kontakt z Zarządem Głównym w Warszawie, skąd otrzymała instrukcje i materiały niezbędne do podjęcia czynności organizacyjnych. Zarząd posiadał już listę osób z terenu województwa kaliskiego, które zgłosiły się bezpośrednio do Zarządu w Warszawie. Przy pomocy Krystyny Boguckiej i Elżbiety Sidorkiewicz, ówczesnej sekretarz Zarządu skompletowano listę 23 osób, przyjętych uchwałą Zarządu Głównego z dnia 17 października w poczet członków Związku i upoważnionych do zorganizowania zebrania założycielskiego. 31 marca 1989 roku Zarząd Główny podjął uchwałę o powołaniu Oddziału wojewódzkiego w Kaliszu.
Po raz pierwszy spotkali się Sybiracy z Kalisza 2 grudnia 1989 roku na mszy świętej w bazylice Świętego  Józefa. Odprawiający mszę św. ksiądz kanonik Lucjan Andrzejczak powiedział do zebranych „Mszę świętą odprawiam w intencji pomordowanych i zmarłych Sybiraków".
I Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 1989 roku odbyło się w Klubie MPiK, na którym wybrano zarząd i Komisję Rewizyjną. Na prezesa zarządu Oddziału wybrany został Stanisław Szponder pełniący tę funkcję nadal.
Powołano koła terenowe w Jarocinie, Ostrowie Wlkp. i Sycowie. W czasie organizacji oddziału i kół liczba członków wynosiła ponad 100 osób.
 II Walne Zgromadzenie odbyło się 19 czerwca 1993 roku. Referat sprawozdawczy wygłosił prezes Stanisław Szponder. Wybrano zarząd Oddziału, w składzie którego zaszły niewielkie zmiany. Podobnie było w czasie III Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 23 kwietnia 1999 roku.
W listopadzie 1992 roku odbyły się uroczystości poświęcenia sztandarów - Sybiraków Koła w Ostrowie Wlkp. i Ziemi Kaliskiej. W kościele Najświętszej Marii Panny w Ostrowie Wlkp. oraz kaplicy sióstr karmelitanek, przy udziale prezydenta miasta, członków Rodziny Katyńskiej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwa Przyjaciół Lwowa, Sybiraków i ich rodzin, ksiądz biskup  Stanisław Napierała poświęcił sztandar Oddziału. Podobna uroczystość miała miejsce 15 kwietnia 1999 roku w Sycowie w kościele Świętych Piotra i Pawła.
Dzięki staraniom Sybiraków z Kalisza na terenie Ogrójca oo. Jezuitów stanął, usytuowany naprzeciwko pomnika „Pomordowanym w Katyniu" pomnik poświęcony rodakom, którzy nie powrócili z zesłania. Pomnik składa się z trzech głazów, na tablicy umieszczonej na środkowym kamieniu wykuto napis: „
Ofiarom terroru na nieludzkiej ziemi - Sybiracy". Wokół pomnika rodziny zmarłych i zaginionych umieszczają pamiątkowe tabliczki z nazwiskami bliskich.
 Uroczystości poświęcenia pomnika z udziałem duchowieństwa, przedstawicieli władz miejskich, kompanii honorowej Wojska Polskiego, organizacji kombatanckich, młodzieży szkolnej i Sybiraków odbyły się 17 września 1993 roku. Pomnik poświęcił ordynariusz diecezji kaliskiej ksiądz biskup Stanisław Napierała przy udziale ks. Stefana Dzierżka, kapelana Sybiraków.
W 1994 roku na wniosek Związku Sybiraków Rada Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nadała położonemu w centrum miasta rondu nazwę „Sybiraków". Dwa lata później, 11 listopada 1996 roku, przy Rondzie Sybiraków odsłonięte pomnik-głaz.  Na tablicy umieszczono napis „ Tym, których prochy tam zostały i tym, którzy przetrwali. Pamięci Polaków deportowanych na Syberię w latach 1939-1956 Sybiracy Ziemi Ostrowskiej".
Koło w Jarocinie ufundowało tablicę pamiątkową umieszczoną w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla. Tablice poświęcono w 1993 roku. 11 listopada 1994 roku w Kotłowie, przy kościele polsko-katolickim odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci i pamięci zmarłych i zaginionych w latach 1940- 1946 mieszkańców tej miejscowości. Aktu poświecenia dokonał ksiądz biskup Zygmunt Koralewski.
Sybiracy Ziemi Kaliskiej chętnie nawiązują kontakty z miejscowym społeczeństwem. Szczególnie miła jest współpraca z młodzieżą szkolną, harcerzami, wojskiem i organizacjami kombatanckimi. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika często uczestniczy w imprezach organizowanych przez Sybiraków występując z programem artystycznym. Bardzo dobrze układa się współpraca z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Towarzystwem Historycznym. Podczas okolicznościowych spotkań i sesji naukowych członkowie obu Towarzystw występują z referatami naukowymi na różne tematy - medyczne, historyczne i wiele innych.
Od czerwca od września 1997 roku w Kaliszu w Muzeum Okręgowym gościła warszawska wystawa „ Sybir 1940-1956" poszerzona o pamiątki ofiarowane przez miejscowych Sybiraków.
Niezapomnianym przeżyciem było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas jego wizyty w Kaliszu 4 czerwca 1998 roku. 60. Sybiraków, którzy otrzymali zaproszenie uczestniczyło we mszy świętej. Książka „Anhelli w Ruzajewce " była skromnym darem dla Papieża.
W czerwcu 1998 roku w Muzeum Okręgowym w Kaliszu została otwarta wystawa „Sybir 1940-1956", której celem było ukazanie przynajmniej części prawdziwej historii Polski tego okresu.
 Oddział ma piękny dorobek edytorski. Stanisław Szponder wydał dwie książki wspomnieniowe - „Zamieć" i „Anhelli w Ruzajewce ". Z okazji 50. rocznicy powrotu z zesłania wydano kronikę pt. „Związek Sybiraków Ziemi Kaliskiej 1989-1995" omawiającą ważniejsze wydarzenia z życia Oddziału. Kronika zawiera imienny wykaz członków z podaniem daty i miejsca urodzenia, nazwy miejscowości, z której został wywieziony, miejsce pobytu na zesłaniu. Kronikę opracowała Eugenia Pastuszek.
Wspólnie z Kuratorium Oświaty i Wychowania Oddział był fundatorem kolonii letnich dla 20 polskich dzieci z Grodzieńszczyzny. Dzieci przyjechały do Polski w 1994 roku i były goszczone w domach Sybiraków w Sycowie. Pomogli też w osiedleniu się w Polsce polskim rodzinom z Kazachstanu.
Obecnie Oddział liczy 302 członków, z tej liczby 85 zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka, wiele pań otrzymało ją w dowód uznania za poświęcenie w ratowaniu życia dzieci na zesłaniu.
Skocz do góry

Imprezy:

XXI Światowa Pielgrzymka Sybiraków do Częstochowy Maj 2010